Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 18
ring der Grieksclien tegen de Hebreen, otridat
hunne weduwen in de dagelijksche bediening ver-
zuimd werden. 2 En de twaalven riepen de me-
nigte der discipelen tot zich , en zeiden : het is
niet behoorlyk, dat wij het woord Gods nalaten ,
en 'de tafelen dienen. 3 2;iet dan om, broeders!
naar zeven mannen uit Uj die goede getuigenis
hebben, vol des. Heiligen Geestes en der wijs-
heid, welke wij mogen stellen over deze noodi-
ge zake. ^ Maar wij zullen volharden in den
gebede, en in de bediening des woofds. 5 En
dit woord behaagde al de menigte; an zij verko-
zen Stéfanus , eenen man vol des geloofs en des
Heiligen Geestes, en Filippus, en Próchorus,
en ISIikänor, en Timon, en Pärmenas, en Ni-
kol,aüs, eenen Joden-genoot van Antiocliië. 6 vVel-
ke zij voor de Apostelen stelden, en deze, als
zij gebeden hadden, leiden hun de handen op.
7 En het woord Gods wies, en het getal der
discipelen vermenigvulde,te Jeruzalem zeer, en
eene groote schare der priesteren werd den ge-
loove gehoorzaam.
Stéfanus.
8 En Stéfanus , vol van geloof en kracht, deed
wonderen en groote teekenen onder het volk.
9 En er stonden op sommigen, die waren van
de synagoge genoemd der Libertijnen, ender
Cyreneërs, en def Alexandrijnen, endergenen,
die van Cilicië en Azië waren, en twistten met
Stéfanus. En zij konden riet wederstaan de
wijsheid en den Geest, door welke hij sprak.
11 Toen maakten zij mannen op, die zeiden: wij
nebben hem hooren spreken lasterlijke woorden
tegen Mczes en God 12 En zij beroerden het
volk, en de Ouderlingen, en de Schriftgeleer-