Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 16

leer), 21 Als zij nu dit gehoord hadden, gingen
zij tegen den morgenstond in den tempel, en
leerden. Maar de Hoogepriester, en die met
hem waren, gekomen zijnde, riepen den Raad
te zamen, en al de Oudsten der kinderen Isra-
els, en zonden naar den kerker om hen te halen.
22 Doch als de dienaars daar kwamen, vonden
zij hen in de gevangenis niet; maar keerden we-
derom, en boodschapten dit, 23 zeggende: wij
vonden wel den kerker met alle zekerheid toege-
sloten , en de wachters, buiten staande voor de
deuren; maar als wij die geopend hadden, von-
den wij niemand daar binnen. 24 Toen nu de
Hoogepriester, en de Hoofdman des tempels',
en de Overprjesters deze woorden hoorden, wer-
den zij twijfelmoedig over hén, wat toch dit
worden zoude. 25 En daar kwam een, en bood-
schapte hun , zeggende: ziet, de mannen, die
gij-in de gevangenis gezet hebt, staan in den
tempel, en leeren het volk. 26 Toen ging de
Hoofdman heen, met de dienaren, en bragt ze;
niet met geweld; want zij vreesden het volk,
opdat zij niet gesteenigd worden.
De Afostelen voor den Raad.
27 En als zij hen gebragt hadden, stelden zy
ze voor den Raad. en de Hoogepriester vraagde
hun, en zeide: 28 hebben wij u niet ernsteJijk
aangezegd, dal gij in dezen naam niet zoudet
leeren! en ziet, gij hebt met deze uwe leer Je-
ruzalem vervuld, en gij wilt het bloed dezes
menschen over ons brengen. 29 Maar Petrus en
de Apostelen antwoordden, en zeiden : 'men
moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den men-
schen ! 30 De God onzer vaderen heeft Jezus
opgewekt,'welken gij omgebragt hebt, hangen-