Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 15
ven hebben, zijn voor de deur, en zullen u uit-
dragen. 10 En zij viel terstond neder voor zij-
ne voeten, en gaf den geest. En de jongelin-
geii, ingekomen zijnde, vonden ze dood, en
droegen ze uit, en begroeven ze bij haren man.
11 En daar kwam gronte vrees over de geheele
gemeente, en over allen , die dit hoorden.
Wonderen der Apostelen.
12 En door de handen der Apostelen geschied-
den" vele" teekenen en wonderen onder het volk';
en zij waren allen eendragteUjk bijeen in het
voorhof Salomons. 13 En van de anderen durf-
de niemand zich bij hen voegen; maar het volk
hield ze in groote achting. 14 En daar werden
er meer en meer toegedaan, die den Heere ge-
loofden , menigte, beide van mannen en van
vrouwen. 15 Alzoo dat zij de kranken uitdroe-
gen op de straten, en leiden op bedden en bed-
dekens , opdat, als Petrus kwam , ook maar de
schaduwe iemand van hen beschaduwen mogte.
16 En ook de menigte uit de omliggende steden,
kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kran-
ken en die van onreine geesten gekweld waren;
welke allen genezen werden.
De Apostelen in de gevangenis en daaruit verlost. '
17 En de Hoogepriester stond op, en allen,
die niet hem waren, (welke was de sekte der
Sadduceën), en werden vervuld met nijdigheid;
18 en sloegen hunne handen aan de Apostelen,
en zetleden ze in de gemeene gevangenis. 19 Maar
de Engel des Heeren opende des nachts de deu-
ren der gevangenis, en leidde ze uit, en zeide :
20 gaat heen, en staat en spr-eekt in ckn tempel
al de woorden dezes levens Qde zaligmakende