Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 14
prijs der verkochte goederen, en leiden dien aan
de voeten der Apostelen. 35 En aan een' iege-
lijk werd uitgedeeld, naar dat elk van noode
had. 36 En Joses , van de Apostelen toegenoemd
Barnabas, het welk is, overgezet zijnde, een
zoon der vertroosting, een Leviet, van geboor-
te uit Cyprus, 37 alzoo hij eenen akker had,
verkocht dien, en bragt het geld, en leide het
aan de voeten der Apostelen.
Ananias en Saßira,
V. 1 En een zeker man, met name Ananias ,
met Saffira zijne vrouw, verkocht eene have;
2 en onttrok van den prijs, ook met medeweten
zijner vrouw; en bragt een zeker deel-, en leide
dat aan de voeten der Apostelen. 3 En Petrus
zeide: Ananias! waarom heeft de satan uw hart
vervuld, dat gij -den Heiligen Geest liegen zoudt,
en onttrekken van den prijs des lands? 4 Zoo
het gebleven ware, bleef het niet het uwe ? en
verkocht zijnde, was het niet in uwe magt?
wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt
voorgenomen? Gij hebt den menschen niet ge-
logen, maar Gode! 5 En Ananias, deze woor-
den hoorende, viel neder en gaf den geest. En
daar kwam groote vrees over allen, die dit
hoorden. 6 En de jongelingen , opstaande, droe-
gen hem uit, en begroeven hem. ' En het was
omtrent drie uren daarna, dat ook zijne vrouw
daarin kwam , niet wetende wat er geschied was.
8 En Petrus antwoordde haar; zeg mij, hebt gij-
lieden het land voor zoo veel verkocht? En zij
zeide : ja, voor zoo veel! 9 En Petrus zeide
tot haar: wat is het, dal gij onder u hebt over
een gestemd te verzoeken den geest des Heeren ?
Zie, de voeten dergenen, die uwen man begra-