Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 13
lieden'meer te hooren , dan Ö-od? 20 Want wij
kunnen niet laten te spreken het geen wij ge-
zien en gehoord hebben. 21 Maar zij dreigden
ze nog meer, en lieten ze gaan, niets vinden-
de, hoe zij ze strafFen zouden, om des volks
wil : want zij verheerlijkten allen God over het-
geen, dat er geschied was. 22 Want de mensch
was meer dan veertig jaren oud, - aan welken dit
teeken der genezing geschied was.
23 En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de
hunnen, en verkondigden al, wat de Overpriés-
ters en Ouderlingen tot hen gezegd hadden.
24 En als deze dat hoorden , hieven zij eendrag-
teUjk hunne stem op tot God, en zeiden:
296 Heere! geef uwen dienstknechten, met alle
vrijmoedigheid uw«woord te spreken; 30 daarin,
dat gij uwe hand uitstrekt tot genezing , en dat
teekenen en wonderen geschieden door den naam
van uw heilig kind Jezus. 31 En als zij gebe-
den hadden, werd de plaats, in welke zij ver-
gaderd waren bewogen. En zij werden allen ver-
vuld met den Heiligen Geest, en spraken het
woord 'Gods met vrijmoedigheid*
Gemeenschap van goederen in de gemeente te
Jeruzalem,
52 En der menigte van degenen, die geloof-
den , was één hart, en ééne ziel; en niemand
zeide dat iets van het geen hij had zijn eigen
was, maar alle dingen waren hun gemeen. 33En
de Apostelen gaven met groote kracht getuige-
nis van de opstanding des Heeren Jezus; en daar
was groote genade over hen allen. 34 Want daar
was ook niemand onder hen, die gebrek had;
want zoo velen er bezitters waren van landen
of huizen , die verkochten zij, en bragten den