Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 11
gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als
ook uwe Oversten. Maar God heeft alzoo
vervuld, het geen Hij door den mond van al
zijne Profeten te voren verkondigd had , dat de
Christus lijden zoude. 19 Betert u dan, en be-
keert u, opdat uwe zonden mogen uitgewischt
worden. 25 Gijlieden zijt kinderen der Profeten ,
en des .Verbonds, het welk God met onze vade-
ren opgërigt heeft , zeggende tot Abraham: èn
in uwen zade zulleji alle geslachten der aarde
gezegend worden. 26 God , opgewekt hebbende
zijn kind Jezus, heeft denzelven eerst tot u ge-
zonden , dat hij ulieden zegenen zoude, daarin ,
dat hij een' iegelijk van u afkeere van uwe boos-
heden^
Petrus en Johannes voor den Joodschen raad,
IV. 1 En terwijl zij tot het volk spraken,
kwan5_en daarover tot ben de Priesters en de
Hoofdman des tempels , en de Sadduceën ; 2 zeer
ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden,
en verkondigden in Jezus de opstanding uit de
dooden. 3 Én zij sloegen de handen aan hen ,
en zetteden ze in bewaring tot den anderen dag;
want het was nu avond. ^ En velen van dege-
nen , die het woord gehoord hadden , geloofden;
en het getal der mannen werd omtrent vijf dui-
zend 5 En het geschiedde des anderen daags ,
dat hunne Oversten en Oudt-rlingen , en Schrift-
geleerden te Jeruzalem vergaderden ; 6 en Annas,
en Kajafas, en Johannes, en Alexander, en zoo
velen daar van het hoogepriesterlijk geslacht wa-
ren. 7 En als zij ze in het midden gesteld had-
den, vraagden zij: door wat kracht, of door
wat naam hebt gijlieden dat gedaan? 8 Toen
zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen