Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. n. 8
troon te zetten; zoo heeft hij, dit voorzien-
de , gesproken van de opstanding van Christus ,
dat zijne ziel niet is verlaten in de helle, noch
zijn vleesch verderving heeft gezien. 32 Dezen
Jezus hééft God opgewekt, waarvan wij allen
getuigen zijn. 33 Hij dan, door de regterhand
Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heili-
gen Geestes ontvangen hebbende van den Va-
der, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en
hoort. 34 Want David is niet opgevaren in de
Tiemelen; maar hij zegt: de Heer heeft gespro-
ken tot mijnen Heer: zit aan mijne regterhand;
35 tot dat ik uwe vijanden zal ^ezet hebben tot
eene voetbank uwer voeten. 36 Zoo wete dan
zekerlijk het gansche huis Israels, dat God hem
tot eenen Heer en Christus gemaakt heeft, na-
melijk dezen Jezus, dien gij gekruist hebt..
Uitwerking van dezelve,
37 En als zij dit hoorden , werden zij versla-
gen in het harte, en zeiden tot Petrus en de
andere Apostelen : wat zullen wij doen mannen
broeders? 38 En Petrus zeide tot hen bekeert
u , en een iegelijk van u worde gedoopt in den
naam van Jezus Christus, tot vergeving der zon-
den ; en gij zult de gave des Heiligen Geestes
ontvangen. 39 Want u komt de belofte toe, en
uwen kinderen, en allen, die daar ver zijn, zoo
velen als er de Heer, onze God, toe roepen zal.
En met veel meer andere woorden betuigde
hij, en vermaande ze, zeggende: wordt behou-
den van dit verkeerd geslacht! 41 Die dan zijn
woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en
daar werden op dien dag tot hen toegedaan om-
trent drie duizend zielen.