Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Ten Zuijden noch een straef, die uit de mijn' geboren
In plaets van al te droogh en al te natte sporen,
De Delfsche reiseren sijn' steenen rugge leent.
By my is 'talle daegh soo verre niet gemeent:
Een' soeter -wandeling, een' eigener, een' liever.
Lacht my van naby toe en kittelt mijnen yever;
Hofwijcker heerlickheit, het prachtige casteel,
De woeste wildernis van eicken, hoogh en veel,
De masten steil en recht, om schepen uyt te rusten.
De levende rivier langs mijn' bevaren kusten,
Mijn' dobble vi'ederzyds gestichte water-cluys,
Mijn' vischmarckt sonder geld, mijn nachtegael-gedruys
Die locken my slincks om, die helpen my lang leven,
En van soo grooten gunst alleen Hem d' eere geven
Die mij beleven laet in desen avondstond
't Geen ick all over noen mijns ouderdoms bestond.
Clmjs-Werck, V. 561—592.
Die zucht voor veldgeneugte behoorde tot de karakte-
ristieke trekken van het leven van aanzienlijken dier
dagen;— hof en veld waren toen naauwer verwant dan in
onzen tijd. Een enkel bewijs, den vreemde ontleend, en
wel aan eenen man, die met Huygens vertrouwelijk omging,
vinde hier zijne plaats. Wij bedoelen Sir William Temple^
den held der Trijple-Alliantie, den meesten onzer Lezeren
door zijn Boekske over ons Land en onze Landgenooten
bekend. Hij sleet den avond zijns levens op Moor-Park in
Surrey, zoo als Huygens den zijnen op Ilofwijck had
doorgebragt. „De luchtstreek strookte met zijn gestel,"
zegt een zijner Levensbeschrijvers; „de vruchtbare grond
„lokte hem, wiens liefhebberij pooten en planten was, tot
„allerlei nieuwen aanleg uit. Sir William Temple hield
„er zich onvermoeid mede bezig; — weldra was het
„gansche landschap herschapen in de hoekige regelmatig-