Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
„seiden Dicht baeren: meest on-Dicht in Rijm, ende het
„wordt gangbaer; ]}ro captu lectoris. Haer lof is; sy
„spreken klaer, en behoeven geen' tolck. Soo en doen zy:
„Maer wie soude haer de duysterheit vergeven? haer Dicht
„is on-Dicht. Soo en gingh 't met de Oude niet. Haer
„Dicht was dicht; verre van ondicht; en behoefde wat
„vertolcks. ^\''el den genen die sich in de moeyte gestoken
„hebb^jen."
En wèl dengene, die zich de moeite getroost u te bestu-
deren, Constantyn! want de gedachten, welke er in uwe
verzen schuilen, beloonen die moeite honderdvoud, even
als eene voortreffelijke schilderij, even als een muzijkstuk
het doet; — wij winnen er bij, door dus doende allengs
tot de hoogte op te klimmen, welke de meester reeds
bereikte!
Een' enkelen trek nog, en wij besluiten onze te lange
aankondiging:
Volght endelick het werck van geen werck, leeghe treden
Van stille wandelingh, gevoet-rept, of gereden.
Die my waer henen? vraeght, bericht ick, waer niet heen?
Soo voll waerheenen is den Haegh in all' sijn' leen,
In air sijn' verr en by beroemd' omstandigheden;
Soo swaer om kiesen ist waer 't schoon we!er te besteden :
Ten Westen Westland in, ten Oosten na 't geboomt,
Daer alle vremdeling sich inbeeldt dat hij droomt.
En wandelt soo verheugt in 't heerhjcke vermaken
Dat hijder in verwert en wenschte niet t'ontwaecken;
Ten Noorden zeewaert aen, langs heen mijn' steene straet,
Mijn' straet; gedenckt het Haegh, en wie daer over gaet,
Hoe 'ck tegen wind en stroom dien toegang heb gedreven.
Die nu met reden heet de schoonste van uw' dreven.
Wat ick lang tegenspraecks en jock heb uijtgestaen.
Eer men mijn seggen of mijn schrijven wouw verstaen.