Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
was voor hem de eeuw van Willem I, en — misschien door
den invloed der boven zijnen tijd verhevene begrippen
van dat genie — die van Erasmus. Aan de vorming in
eene school, als die zijner ouders heeten mögt, valt welligt
het onderscheid tusschen Constantyn en Cats toe te schrijven.
Huygens was nooit te onpas vroom, zoo als de Raadpen-
sionaris het ons toeschijnt in de Groote Yergadering van
's Lands Staten. Huygens was geschikter dan deze voor
het openbare leven; hij keerde van geen zijner talrijke
Gezantschappen zoo onverrigterzake terug, als deze van
zijn laatste naar Engeland. Huygens was, toen de hitte
der partijschappen beider Kerk blaakte, verdraagzamer,
wijzer dan Cats. In zijne rigting als Dichter vertoont zieh
een oorspronkelijke geest; maar, laat ons niet afdwalen,
wij spraken over den toon der Godsvrucht van Huygens,
wij zjjn u het bewijs schuldig, dat deze geheel zjjn leven
kenschetste. Sla zijn Daghwerck op, dat gedenkstuk zijner
huwelijksliefde, en hoor hoe hij, de dertigjarige echtgenoot,
zijner Suzanne, zijner ster re, zoo als hij haar noemde,
den dag beschrijft, dien zij zamen zullen doorbrengen.
In die stilte van twee menschen
Vind ick 't uyterst mijner wenschen,
Mijner tochten leste wit,
U, en eenigheits besit!
Vijftig jaren vroeger bespeelde hij zjjne lier reeds in
dezelfde stemming, welke ons in de boven aangehaalde
regelen boeide: het is die der vroomheid, welke een lang
leven louterde en zaligde. Luister:
God allom, altjjd, alleen,
Sal de Vader-Meester wesen!
Die wy vriendlick zullen vreesen:
En ons eerste onderwint,
Daer de wijsheit af begint.