Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
425
der bescheidenheit t' zijnder eere ende onzer zaeligheit.
Dat wensch ick van heeler heeter harte, ende kussende
wel ootmoedelijk UE. waerde handt, nijgh my met aller
eerbiedenis, op hoope van vertroostinge, t' haerwaerts, als
In Amsterdam, den 27<"> U E.
Aug. a. 1627. i) Onderdaenste Toegedaenste Dienaer
_ P. C. Hóóft.
aan dezelfde.
Mejoffr'.
Een sorghelijk accident met koortsen vermengt, gecau-
seert, nae 't oordeel der medicjjns, wt melancholye heeft
my gedreven om de bygevoeghden, inhoudende sekere
redenen, die my d'ontsteltenis, op dien bitteren avont van
afscheydt belette te allegeren, door vertrouwde bodinne
ten huyse van UE. te schikken, op hoope van eenigh
soulagement, dat my wel promtlijk van noode is. Tot
rapport bekomen hebbende, dat UE. vertrokken was, is
't naeste desen te doen volghen, met een vierigh gebedt
aen U E., om spoedighen troost, door versekeringe van
U E. genaede by een letterken van hare handt, ende tot
God dat hy 't allerzaelighste verleene aen U E., mits-
gaeders mejoffr. U E. genereuse Susanna, ende allen die
de eere hebben van te staen in de goede gratie van U E.,
aen de welke ick wt alle mijn vermoghen gebiede, nevens
't kussen der schoone ende welwaerde handt, my op 't
eerbiedigste t'haerwaerts nijghende.
Zeer haestigh wt Amsterdam UE. onderdaensten
27 Aug. 1627. toegedaensten P. C. Hóóft.
Ick gebiede my seer dienstelijk aen mijn Heere ende
joffre. Hellemans.
(Mejoffrouwe Heleonora Hellemans wed. van wylen den
Heere Jan Babtist Bartholot s. g. tot Zevenberghen.)
1) Let op den datum van dozen on den volgenden.