Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
423
het woordt liefste, door UE. gesproken, aenvaerden voor
de eerste letter van 't woordt jae. Ende vertoonde U E.
sich alsoo, oft de volkomenheit van haere bewillighing
nieuwers als aen den maendagh gehouden had, omdat se
Mejoffr. U E. moeder voor eenen ongelnkkighen dagh
achte. Entlijk seidt U E. my, met een aerdighminlyke
wakkerheit: morgen sal ick u aen oft af seggen. Meteen
hart, dus opgestookt met minne, dus opgevult met hoope,
keer ick 's andrendaeghs wederom, ende vind UE. ge-
moedt meer verstokt, U E. gelaet meer vervreemdt als
oit mijn leven. Ende voor alle reden van weygheringhe
moet ik aennemen, niet d'ongelijkheit van U E. ende
mijne zinnen in 't stuk van den godsdienst ofte den staet;
op welke punten U E. my alle den boesem geboort
ende wtgevischt had; maer dat mijne vrienden daerinne
met U E. gevoelen verschilden; 't welk U E. over jaer
en dagh geweten ende noyt voorgewendt had, wesende
immers al te blaeuw een bescheidt, om een goedt huwlijk
om te laeten. Van gebrek van geneghenheit niet een
woordt; 's maendaghs stelt U E. het jae segghen wt, om
d'ongelukkigheit van dien dagh, ende dinxdaeghs zeyt U
E. neen, omdat mijne vrienden niet kerksch en sijn! Ick
gedraeghe my tot het oordeel van alsulcke onpartijdige,
als U E. selve gelieve sal te kiesen, oft wt de voors.
twee redenen van afseggen, mitsgaeders d'aenminnigheit
my den neghenden betoont, niet genoegh en blijkt dat
het UE. aen geene genoeghsame geneghenheit ontbrak.
Ende dewijl het waer is, dat het U E. niet aen de gene-
ghenheit maer aen yets anders ontbroken heeft, soo gaet
het ook seker dat UE. verbonden is. Want U E., als
geschiedt is, had my belooft sich aen geene andere swae-
righeden, als zijnde langh genoegh overwoghen, te kee-
ren. Wie heeft U E. dan, ellendighe joffr»! soo betoovert,
dat U E. sich niet en ontsiet haer woordt te verachte-