Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
422
doet my soo veel, ick wenschte dat ick genegenheit hadde
om te trouwen; jae, U E. verclaerde genegenheit t'my-
waerts te hebben ende bleef te vreede — doch sonder
sich daerdoor tot trouwe te verbinden — dat ick U E.
etlijke daeghen aen elkander soude comen verselschap-
pen, om te zien, oft de geneghenheit tot volvoering van
't huwelijk zoude willen vallen. "Waerop ick U E. seyde,
dat wy dan waeren over alle andere swaerigheden ende
aenstoot, ende dewijl het alleene stak op de voors. gene-
ghenheit, dat, indien deselve quam te vallen, U E. in
snik een geval verbonden was, zonder op andere wtvluch-
ten haere weygheringhe te moghen vesten. Ende dit stondt
U E. my toe; U E. en sal dan niet können ontkennen,
dat UE. verbonden is, indien ick haer bewijse dat U E.
genegentheit om te trouwen gevallen is, soo seer als het
vereischt wordt nae alle reden, ende dat U E. my 't laes-
temael afgeseidt heeft, niet over gebrek aen geneghenheit
t'mywaerts, maer over een sake geheel buyten my zijnde.
Om dit te bewysen, ben ick gedrongen te seggen, ende
gelieve UE, het my daeromme te vergeven, dat UE.,
op maendaegh den neghenden Augusti lestleden, gelieft
heeft my te begenaedighen met den naem van liefste, en
niet onbedachtelijk, gelijk U E. des anderen daeghs goedt
vondt dat te duyden, maer met rijpen overleg. Want tot
meermalen gevraeght zijnde, oft ick dan UE. liefste was,
deed UE. my de eere van te segghen: ghy zijt het,
verklaerende, dat UE. genegentheit t'mywaerts vermeer-
dert was. Jae 't geliefde UE., als eenighsins verwonnen
van goedgunstigheidt, die schoone ooghen met lieffelijker
licht als ooyt over my t'ontsteken, UE. lieve lippen te
gunnen aen de mijne, en U E. aengenaeme kaecke op de
mijne soo vrundelijk te vlyen met een seggen: Ach, mijn-
heer Hooft, ick wensch U E. soo veel goeds! — dat meer
is, U E. quam soo verre dat se my toestondt, ick moghte