Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
421
aan heleonara hellemans.
Mejoffr'.
Tgeen dat ick lange ge vreest heb ende UE. (helaes!)
altijds in den windt geslaeghen, daer is het nu toe geko-
men. Want het gaet seker, dat ick my in staet vinde
van niet te konnen gaen tot U E. woonplaets toe, zon-
der mijn leven te waeghen, ende onseker oft ick het
behouden zal, soo ik schoon mijn rust houde; d'oorsaek
daervan is een quaele gesproten wt de quellingen, die 't
U E. belieft heeft mijne liefde toe te leggen t'haeren loon
moedwillighlijk; nochtans en heb ik my in dese diepten
van droefheit niet geworpen, maer kortswijl, geselschap,
ende allerley onderhoudt gesocht om mijne zinnen te ver-
leyden ende hun door de vergetelheit, als eenen slaep-
drank, dit wee ongevoehjk te maeken. Vindende alles te
vergeefs ende my met de doodt op de lippen, verre van
de ooren, die haer naeby zijnde zoo luttel gehoors gaeven,
soo komt mijn pen, nae dat se mijn wterste wille ont-
worpen heeft, op dit papier mijn wterste gebeden voor
U E. wtstorten ; opdat, indien U E. gemoedt my eeuwelijk
moet gesloten zijn, ick my ten minste gequeeten hebbe
tegens my selven, ende niet versuymt van 't geen, dat
dienen kan tot de behoudenisse mijns levens. Ick en sal
U Ed. dan niet meer verghen, in de waeghschale te leg-
gen de redenen, die U E. het trouwen aen oft afraeden,
maar bidde U E. gelieve een ende andermael te overleg-
gen, 't geen sich in onse laetste onderhandelinge heeft
toegedraegen. Te weten hoe waer is, dat die avont als
ick UE. beloofde echter niet meer moyelijk te vallen,
U Ed. nam den tijdt van vier en twintigh wren om entlijk
te besluyten; de vier en twintigh wren om zijnde, quam
U E. echter sonder besluyt, maer viel wt met een beweghe-
nisse die ick aen haer ongewoon was, ende zeyde: ghy