Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
420
aan dezelfde.
Mejoffr'.
Al ist dat jck stae in de ouwde onsekerheit, belang-
ende de troost daer my onverduldelijk nae verlangt, zoo
vertrouwe my nochtans in dier veughe op de sterckheit
van UEd. verstandt, dat jck my sterk maek, hetselve
sal in 't overweghen van de redenen die 't haer gelieft
heeft in bedenken te houden, de slechtste weeten te doen
buyghen onder de beste, ende diensvolghens U E. geest
verlossen van den swaeren arbejdt, daer se dus lange in
gegaen heeft, door 't geleggen van een gunstigh ende
gelukzaeligh besluit. Wel waren mijn wenschen goedt,
deel te moghen hebben in het doen van soo goedt eenen
dienst aen U E. ende my selven. Maer U E. wijsheit
sal hieraf de beste vroevrouwe wesen, betrachtende de
welwijse spreuke, die ick soo menighmael wt U E. schoo-
nen mondt hoo rende, met stightinghe opgeschept heb, te
weeten: dat de ßeligie in 't gemoedt ende niet in 't wtwen-
dighe geleghen is. Waer benevens haer ook gelieve met
ernst in aendacht te houden de versekeringe, die ick U E.
opdraegh van dat my ten wtersten wee zoude doen, selfs
noopende 't ujtwendighe eenigh geschil tegens haer te
maeken. Daertoe verplicht ick my wel gewillighlijk by
dese letteren, die U E. zullen dienen t'eenen onderpandt,
mitsgaeders om gedujrende den droeven tijdt deses afwe-
sens te doen mijne aller hartelijkste, mijne aller ootmoe-
dighste groete, dienst-, ende eerbiedenis, met eenen vie-
righen voetval voor God ende UEd., die jck bejde bid,
dat zijne Mt. haer met het allerzalighste, ended'uwe my
met haer gunst ende genade gelieve te vereeren; op wel-
ken toeverlaet haere waerde handen met verdubbelden
ootmoed kust U E.
Mejoffr'. onderdaenste, toegedaenste.