Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
307
prof. maatig's antwoord.
Met yver neem ik de geleegenheid waar, om u myne
zeer byzondere hoogachting te betuigen. Wees gerust,
Mevrouw, uw Zoon leeft onberispelyk, en heeft geene
slegte begrippen op het stuk van den Godsdienst; immers,
indien ik hem eenigzins ken. Ik wenschte van harten, dat
het geval met den Jonker nooit gebeurd ware. Deeze ver-
zoeking was te sterk voor uws Zoons hooggestemd karakter.
Hy is jong, grootsch, gevoelig; hy heeft de hoogste achting
voor de waarde Juffrouw Roulin. Over beide worden
veele zeer onbetaamlyke aanmerkingen gemaakt. Het
groote gros der menschen is zelden van groote toegeef-
lykheid te beschuldigen, als het de zwakheden van anderen
durft beoordeelen. Ik heb den Heer Roulin, onder beloften
van geheimhouding, ondervraagd naar het huisselyk gedrag
van uwen Zoon. Hy gaf my het alleruitmuntendste ge-
tuigenis in allen opzichte; hoewel hy bekende, dat de
jonge lieden byzonder veel van elkander hielden; en dat
uw Zoon aan zyn behagen in Juffrouw Lotjes gezelschap
zeer veel verpligt ware, dewyl dit hem veel t'huis deed
blyven, indien hy niet onderweg wierd medegesleept door
knaapen, die liefhebbers van het spel zyn; en met wie hy
nog al taamlyk goede vrienden is. Hy studeert naarstig;
zyn Vriend is onberispelyk, en in staat, om hem van veel
nut te zyn in zyne Letteroefeningen.
Uw Zoon, Mevrouw, heeft groote en zeer onderschei-
dene begaafdheden; zyne naarstigheid is voorbeeldig; by
is des in de gunst zyner Leermeesters; dit maakt den
nyd wakker, der zulken zelf, die daar geen prys op stellen
voor zich zelf; en nog meer die van hun, welken geen
kans zien om hem te evenaaren. Hy is niet spaarzaam,
om zulke Studenten met versmaading te behandelen; dit
verbetert de zaak niet. Hy is volkomen overtuigd van