Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
229
lieden zyn, die met u zullen omgaan; daar neem ik veel
belang by. — uw vriexd.
mevrouw v. 0ldenburg aan alida leevend.
Dat gy mynen vorigen Brief niet hebt beantwoord, doet
niet veel eer aan uwe opvoeding, en doet my zien, hoe
onverschillig gy voor uwe Moeder zyt. Beide deeze ver-
schynzels vallen my onaangenaam! Gy weet, Daatje, dat
ik eene toegeeflyke Moeder ben: liefst ging ik deeze on-
pligtmatigheid zwygende voorby, maar ik vind noodig er
iets van te zeggen! My niets op dien Brief te antwoorden!
niets te spreeken op het groote onderwerp, waar over ik
schreef, uw's Broeders oogmerk om tot Leiden te gaan
studeeren! — gy doet niet wel, kind.
Wat denkt gy, kan het my aangenaam zyn te onder-
vinden, dat myne Dogter nergens liever is dan by eene
Tante, die in een gevorderden leeftyd al de dwaasheden
der Jeugd naloopt? Zy is echter verschoonlyker dan veelen;
zy heeft weinig verstand, en was vroeg haar eigen mees-
tresse; maar gy, die een gezond oordeel hebt, en u niet
behoeft bezig te houden met dwaaze tyd verdry ven.....
schaam u over uwen trek tot uithuizigheid en dolle partyen,
die u zelf niet eens voldoen kunnen. Myn Heer van
Oldenburg is alleen een voorwendzel: Toen ik Weduw
was, scheen gy even weinig op uw Moeders byzyn gesteld.
Hoe dit zy; ik beveel u t'huis te komen; en dat gy in
uw antwoord my den tyd meldt. Ik zie met ongenoegen,
dat myne Dogter eene Dame du Ton is; en ik verstond
met leedwezen, dat gy by uwe Tante verscheiden bezoeken
ontfangen hebt van Doctor Töller; zeker uit coquetterie;
want, schoon hy u met myne toestemming nooit zal krygen,
zo zoude ik byna kunnen wenschen, dat gy niet onver-