Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
zijn dan alle wijzen, is zij niet van alle tijden en eeuwen ?
Mengt zij niet den wanklank harer heesch geschreeuwde
keel met de stem der echte kunstbeoordeelaars, om de
onsterfelijkheid te betwisten aan hen, die haar sinds eeuwen
verdienden, of om ze aan onwaardigen te schenken? Zel-
den geschiedt dit! Zij heeft te veel met hare tijdgenooten
te doen, om zich over de dooden te bekommeren. Ook
heeft zij nog een duister gevoel van hare eigene nietigheid
overgehouden, en waagt zich doorgaans niet op plaatsen,
waar zij in het getier eener dwaze menigte geene onder-
steuning, geene Echo vinden kan. Doet zij het echter
somtijds, in eene overmaat van onbeschaamde, gevoel-
looze onwetendheid; hare stem is als het geblaf der hon-
den buiten den tempel, waar achtbare wijzen vergaderd
zijn, om aan de bevalligheid, aan de kracht, den rijkdom
en de verhevenheid des vernufts, aan het Goddelijke in
den mensch, eene dankbare hulde te offeren! Zij hooren
het geraas op den drempel niet, en wanneer het hun
hinder doet, is de geringste hunner dienaren genoeg, om
het verachtelijk vee, druipstaartend en jankend, in zijn
nest te jagen!
Ja! het oordeel der nakomelingschap is dat der bevoeg-
den alleen; dat van de echte priesters der schoonheid.
Het is zamengesteld uit de juiste en onzijdige beoordee-
lingen van vele eeuwen en geslachten. De partijdige, de
dwaze en voorbarige oordeelvellingen, verschijnen, maken
misschien eenigen indruk, maar verdwijnen allengskens, en
worden vergeten: die der ware kunstregters gaan van het
een tot het ander geslacht over; en indien nog iets onzuivers
dezelven aankleefde, het wordt gedurig gezift, gelouterd, tot
dat alleen het echt metaal den stempel zijner innerlijke fijn-
heid, en zijner betrekkelijke waarde erlangt. Het oordeel
der nakomelingschap is de zamenstemming van alle volken ;