Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
voordragt hebt, dan zullen alle overige deugden van eenen
goeden stjjl, voor zoo verre gij daar vatbaar voor zijt, van
zeiven volgen.
De eerste deugd van den stijl, die er voor u uit zal
vloeijen, is de gemakkelijkheid. En zonder gemakkelijk-
heid kan niets schoon zijn. Gaat in het renperk van
Blondin, ziet de vervaarlijkste sprongen te paard maken,
doch laat de rijder zich eene pijnlijke moeite geven om
zijn werk te volbrengen, zoodat gij de angst op zijn gelaat
en de teekenen zijner inspanning in zjjne gewrongene
ledematen aanschouwt: weg is de betoovering en het
vermaak, dat gij u voorgesteld had. Dan eerst, wanneer
hij zich met dezelfde gemakkelijkheid, met dezelfde losse
bevalligheid op het zadel als op den vloer der danszaal
beweegt, zullen zijne kunsten u goed doen. En dit krijgt
hij alleen door zijne kunst meester te zijn. Hij springt
zoo lang op zijn paard om, dat hij het zadel ten laatste
voor eenen vloer in beweging aanziet. Dit nu geldt voor
alle schoone kunsten: waar geen gemak in de uitvoering
is, daar is geene bevalligheid, geene schoonheid. Bovenal
geldt dit in de taal. Voor dat gij schrijft maakt u eerst
meester van het onderwerp, beziet het van alle kanten,
on wanneer gij het duidelijk begrepen hebt, zet u neder
en schrijft. Schrijft die woorden, die van zeiven in u
opkomen om uw denkbeeld uit te drukken, en weest
nimmer bevreesd, dat die woorden wegblijven zullen.
AVant zoodanig zjjn wij menschen gevormd, dat naast
een duidelijk denkbeeld tevens het woord, waardoor het
zich uitdrukt, geboren wordt, even als de schaduw nevens
het ligchaam. Schrijft dat woord, die uitdrukking, M. H.
Gij hebt er niet om gezocht; gij hebt u in geene bogten
gewrongen om het te vinden. Het is dus een gemakkelijk
en natuurlijk uitvloeisel uwer ziel, dat door aangeborene
bevalligheid, even als alle andere gewrochten der natuur,
10