Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
geven. Eene fout in den stijl is eene fout in de gedachte.
Dus, M. H. denkt klaar, en gij zult klaar spreken.
Schrijft gelijk gij tot anderen spreekt, en gij zult in eenen
klaren en duidelijken stijl schrijven. Deze klaarheid en
duidelijkheid nu is de eerste van alle verdiensten in eenen
goeden stijl. U te doen verstaan, u duidelijk en klaar te
doen verstaan bij anderen, is het eerste oogmerk der
menschelijke spraak, en alzoo van den schrijfstijl, waardoor
de spraak aan het oog wordt voorgesteld. Al had uw stijl
alle mogelijke verdiensten en hij miste deze, zoo zoude
hij niets waardig zijn. Weest schatrijk in woorden, laten
ze als olie in eene welluidende opeenvolging uit uwen
mond vloeijen, dat uwe gansche rede prijke met de schoonste
bloemen en de treffendste beelden, zoo gij niet juist en
duidelijk het onderwerp uwer rede aanwijst, gij zult niemand
treffen, omdat gij van niemand regt verstaan wordt. Indien
gij voor u zeiven oordeelt, en niet napraat wat anderen
u voorzeggen, kunt gij nooit schoon en treffend vinden,
wat gij niet begrijpt. Of gij moest aanspraak willen maken
op eene zonderlinge eigenschap der Nederlandsche dames
van de bon ton, welke ik onder eene Fransche predikatie
van Coquerel en in de Opera van Robert Ie Diablo dik-
werf tranen zag storten, daar men evenwel van de goede
schepseltjes wist, dat ze weinig meer Fransch verstonden,
dan er noodig was om een paar gants glacés te koopen
bij Madame Pas de Loup.
Wanneer gij eenmaal uwe denkbeelden goed geschift en
gescheiden hebt, mijne Heeren, en geleerd hebt u duidelijk
uit te drukken, dan hebt gij de grootste moeijelijkheid
overwonnen. Want duidelijk en bepaald in zijne taal te
zijn is eene hoogstzeldzame eigenschap, hoewel zij daarvoor
niet gehouden wordt; eene eigenschap, welke ik tegen-
woordig aan geene twee schrijvers in Nederland durve
toekennen. Maar als gij duidelijkheid en eenvoud in uwe