Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
of er zich eenen enkelen dag te handhaven, indien zij de
studie van de pen met die van den degen niet eenigszins
gepaard hadden, en gij beseft duidelijker, dan ik 't kan
uitdrukken, dat de krijgsman, die hen hierin niet verkiest
na te volgen, ook hunne dubbelde loopbaan voor zich
gesloten heeft.
Maar het is niet op mijn woord, M. H. dat gij de nood-
zakelijkheid voor eenen krijgsman behoeft te gelooven,
om zich een vaardig en zuiver gebruik der taal in ge-
schrifte eigen te maken. Een persoon van oneindig meer
gewigt roept er u toe. Het is de vorst, die onlangs de
teugels van het gebied over dit rijk in handen genomen
heeft. De veldheer, wiens naam met de namen van Vit-
toria, Quatrebas en Leuven vereeuwigd is, weet zeker,
wat eenen krijgsman toekomt, wat den krijgsman vormt,
en hem geschikt maakt voor de loopbaan, welke hij in-
treedt. Die veldheer, die alle aanspraak op uwe overtui-
ging en eerbied heeft; die koning, wien gy den eed van
trouw en gehoorzaamheid gezworen hebt; hij wil niet
alleen een dapper leger: want dapperheid, zonder kennis
of beleid bestuurd, is meest de prooi van den koelen op
het Slagveld vergrijsden berekenaar; de koning wil een
leger, welks bevelhebbers, even als die van Pruissen en
Frankrijk, zich onderscheiden door eene beschaving, die
met hunnen stand en rang, met hunne behoeften en voor-
uitzigten overeenkomt, en door de eeuw, in welke wij
leven, gebiedend gevorderd wordt. De verordeningen
Z. M. op uwe wetenschappelijke vorming ademen overal
dien wil, en ik hope, dat het uur en de plaats zeiven,
die ons bij elkander vinden, er de onmiskenbare uitdruk-
king van zijn zullen.
Het zal dus, M. H. niet te veel van u gevergd zijn,
mene ik, indien ik eenige oogenblikken uwe aandacht
inroepe op de volgende bedenkingen wegens den stijl.