Boekgegevens
Titel: Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Auteur: Bosch, J.H. van den
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1896
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202619
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bloemlezingen (vorm), Leermiddelen (vorm), Bellettrie (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Prozastukken voor de hoogste klassen van 't gymnasium
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
achterlijk te zijn. Maar nu ga ik verder, en vrage, of de
krijgsman de anderen hierin niet vooruit behoort te zijn?
Gewis, 't is de eerste pligt van den krijgsman zijn eigenljjk
beroep te verstaan. Al voerde hij eenen stijl schooner
dan Buifon, en hij kon in het gevecht zijn zwaard of
paard niet besturen, de pen van Buffon zelve zoude hem
niet behoeden om zandruiter te worden. Maar dit neemt
niet weg, dat de kunst om zijne taal wel te gebruiken
de kunst des oorlogs moet ondersteunen en den krijgsman
in staat stellen om met glans op dat nieuwe tooneel te
verschijnen, hetwelk onze eeuw hem geopend heeft. Ik
onderstel, M. H. dat gij door de edele eerzucht bezield
wordt, die naar de hoogste rangen dingt in uwen stand,
en hoe wel gij ze allen niet bereiken zult, kunt gij ze toch
bereiken. Een slecht soldaat, zegt het Hollandsche spreek-
woord, die geen Generaal zoekt te worden. Wel nu dan,
M. H. wat ziet gij met die Generaals gebeuren? Na de
schitterendste laurieren op het veld van eer geplukt te
hebben, worden zij door de koningen in de raadsvergade-
ringen van Europa geroepen, of achtcr de kanonnen weg-
gehaald, om aan het hoofd van den burgerstaat de teugels
des bewinds mede te helpen besturen. Wellington, de held
van Spanje en Waterloo, is bij herhaling hoofd van het
Engelsch ministerie geweest; jaren achter elkander heeft
Sebastiani, die in de legers van Napoleon zoo vermaard
was, de belangen van Frankrijk bij het hof van St. James
behartigd, en om van eene menigte krijgslieden, die in
deze oogenblikken staatkundige betrekkingen in Europa
waarnemen, niet te gewagen, zal ik eindigen met u te
herinneren, dat de eerste soldaat uit Napoleons school, de
Maarschalk Soult, in deze gewichtige oogenblikken aan
het hoofd van het staatkundig bewind in Frankrijk staat.
Uw gezond verstand, M. H. zegt het u, dat het deze
mannen onmogelijk zoude zijn tot dien rang op te klimmen,