Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Print, zie prent. Program'ma (gedrukt be- voor de uitspraak) m.
Pri'or, ra; o'reu, —aal, o. richt) o; 's. Prospec'lus (ontwerp ran
—schap, o. —es, —in. Progres'sie (opklimming) een boek) o; sen.
Priseerder, ra; s. v; iën. —f, ieve, bnw. Protec'tie, v.
Priseeren, b. w. Project' (ontwerp) o; en. Protcc'lor, ra; s.
Pris'raa (kantzuil) o; 's. In sam. rav. —\e(worp, Prolégé (beschermeling)
Privaat, o; aten. (bijzon- ontwerp) v. —iel' (hel ra; s.
der) bnw. —les,-Ie- geworpene) m\ lelea. Protest', o; en. —ant, ra;
ven, enz. Prol (appelbrij) v. —lig en.—antendora (—an-
Privalief, ieve (uitslui- (diA) bnw. lis'rans, —me) o.
tend) bnw. Prolonga'tie (verlenging) —anlscb, bnw.
Privile'gie, o; sen iën. v; iën. Protesteeren, b. en o. w.
Probeeren, b. w. § Prorao'tie (bevordering) Protocol' (registerboek) o;
Proble'ma (twijfelachtig v; sen iën. len.
vraagstuk) o.—'tiscb, Proraoveeren, b. eno. w. Prove, v; n. —nier, ra; s
bnw. Ooft probleem'. Prompt, bnw. en in sam. s.
Procedeeren, b. w. Pronk, ra. —aard (—erd) Provenu' (opbrengst) o;
Procedu're (rechtspleging) ra; s. —erij. en.
v; s. Pronken, O. w. § Proviand',ra.—eeren,b.w.
Procent', zie percent'. Pronselaar, m; s. —ster. Provinciaal, ale, bnw.
Proces', o; sen.--ver- v. Provincialis'mus (^ewes-
baal, 0. Pronselen(ftnoeien)b. w.§ telijk taaleigen) o;men.
Proces'sie (fterfte/i/fte om-Prooi, v; en. Provincie, v; iën ens.
gang, enz.) v; iën. Proost,ra; en.—dij(proos- —hout, o. —roos.
Proclaraa'tie, v; seniën. dij) v.—schap, o. Provi'sie (voorraad, han-
Procura'tie, v; s en ién. Prop, v;pen.-penschieter. delsloon) v.
Procureur, m; s. —schap, Propagan'da (kerkelijke Provisioneel, e, bnw.
O. In sam.s.—-cri- bekeeringsinrichting)v. Vro\ï'sor (zaakwaarne'
mineel,en2. Proper (nef) bnw.—tjes, mer) ra; s.
Product', o; en. —'ie. v. bijw. Provoost', m; en. (Ookde
—ief, ieve (rrucA/ftaar) Propheet, m; eten. In gevangenis).
bnw. sam. mv. Ooft profeet. Pro'za. o. —'isch, bnw.
Proef (proeve) f v; ven. Prophcleeren, b.w. —ïsl. ra.
—houdend, —onder-Prophetes, v; sen. Prnden'lie (behoedzaam'
vindelijk, bnw. —ne-Prophetie, v; ién. heid)v.
ming, v. Prophetisch, bnw. Pruik (paruik) v; cn.
Proesten, o. w. Proponent, m;en. Insam. —ebol,—edoos,—en-
Proeven, b. vv. s. maker, —enlijd, —en-
Profaan', ane (ontheili- Proponeeren (voorstellen) winkel. In and. sam.
gend, enz.) bnw. b. w. pruik.
Profaneeren (ontheiligen) Propor'tie (euenredit/fteid) Pruiken, o. w.
b.w. v; iën. Prnilen, o. w. §
Profeet, ens. z. propheet. Proposi'tie, v; iën. Pruim, v; en. -boom,
Profes'sie (beroep) v. Proppen, b. w. —mond (kleine mond),
Profes'sor, m; s en o'ren. Propvol, bnw. Indevolkst. —ekern, —epit, —e-
—aal, bnw.—aal, o. Proseliet (beiteerlxng) ra; steen. /nand. sam. rav.
Profijt, o; en.—ertje,o;s. en. In sam. mv. Prnimedanl, m; en.
—elijk. bnw. Prosodie' (klankrnaat der Pruimen, o. en b. w. §
Profitceren(üoordee/doen) lettergrepen) v. Pruis, m;en.—isch, bnw»
0. w. Prosodist (woordenboek —isch-zuur.