Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
(—e, m. wa- Meet, v;eteii.—baar,bnw. Mengen, b. w. §
rig (meewarig). MeetkunJe, meetkunst, v. Mengsel, o; s.
En eindelijk de zuw.: Meetkundig, meetkunstig, Menie, v. —iën, b. w.
—arbeider, —dinger, bnw. Menig, bnw. —een, vnw.
—ërfgenaani,—geinige. Meeuw, v; en. —vuldig, bnw. —er-
—gevangene, —hulp, Meewarig, enz., zie mede. bande, —erlei, onv.
—ingezetene,—kennis, Mei, m. Ook —tak (ook bnw. —maal, —reis,
—klinker, —lijden, —en in Aei mv.). —werf, bijw. —te, v.
—stander, —strijd , Meid, v; en. Meisje, [n —voud, o.
—welen, enz. sam. mv. Menist(menuist)öeL men-
Mededüogen , o. In deMe\Qr(sc/tout)m\s.—ij,v. noniet. /n sam. mv.
sam. mede en meê:—d. Meineed, m; en.—ig,bnw. Mennen, b. w.
—loos, bnw. —ige, ra. en v. Mennoniet, m. en v; en.
Mediaan (papier) o. Meisje, o; s. In sam. s. Mensch, m. en o; en. In
Medicament (geneesmid- Zie meid.
del) o; en. Mejulfer, v; s.
Medicineeren, o. w. Mejufvrouw, v; en.
Medicijn, v; en. Het mv. Melaatsch, bnw.
ook voor de wetenschap. Melancholie' (droefgees-
Meê, zie mede. tigheid) v.
Meede (meê) v. In sam. Melas'sc (suikerstroop) v.
meê: —krap, v. enz. Melde (kruid) v.
den 2 Jiv. en. —elijk,
—lievend, —kundig ,
—enschuw, bnw.
Voorts —dom, o.
—kunde, v. In vele
sam. mv.; als:—eter,
—liefde, enz.
Uen'ior (leidsman) m; 5.
Meel, 0. —achtig (melig) Melden, b.w.—swaardig. Menu' (spijslijst) m; 's.
bnw.—pap,—brij, enz. bnw. Menuet' (dans, enz.) ra;
Meenen, b. en o. w. Melig, bnw. ten.
Meepsch (ziekelijk) bnw. Melis, —suiker, v. Mep, ra; pen. —pen, b.w.
Meer, o; eren. Melisse (ftruirf) v. /n sam. Meren (een schip vastleg-
Meer, bijw. —der, —der- mv. gen) b. w. §
jarig, —geraeltl,—ge-Melk, v. —achtig, —ge-Merg, o.—achtig, bnw.
noemd,-gezegd, —vou- vend, —wit, —zoet. Mergel, o. —achtig, bnw.
dig, bnw. —endeels, bnw.—erij,v.—baard, Mergelen, zie uitmergelen,
—maals, —malen, bijw. —muil, —weg, enz. Meridiaan, m; anen.
—derheid, —derjarig- Melken, b.w.(olk,olkcn).§ Merinos (wol) o.
beid. Melodieus,melodisch,bnw. Merk, o; ken. —baar, —e-
Voorls deznw.—en-Melodie', v; en. Bij dich- lijk,—waardig, bnw.
deel, o. —voud, o.
Zie meest.
Meerderaar, m; s.
Meerderen, b. en o. w.
Meerle (merle) v; n.
Mees, v; zen.
Meesmuilen, o. w.
ters ook melodij. Merken, b. en o. w. §
Meloen, m; en. Merrie, v; iën, s.
MeUbak(moii/i'a&)m; ken. Mes, o; sen. —hecht, o.
Meiter, m; s. —ij, v.
Memelig, bnw.
Memoriaal (kladboek)
alen.
Meest,bnw.enbijw.—bie- Memorie, f v; iën.
dend, bnw. —al, —^en- Memoriseeren, b. w.
deels, —entijds, —tijds. Men, vnw.
bijw. Menagerie', v; ën.
Meester, m; s. —achtig. Mengel, o; en.
—loos,-lijk, bnw.-es,Mengelen, b. w. § als:
—lemmer (—lemmet)
O. —rug, —schcede ,
—snede, —steek. In
and. sam. mv.
Messi'as, m.
Messing v. (metaal) o.
Mest, m. —en, b. en o. w.
Mesties' (afstarnrneling
van Indiaan en blanke)
m. en v; zen.
v. —ij, V. —schap, o.
Meesteren, b. en o. w.
—klomp (chaos) m. Met, vz.
—moes, O. —werk, o. Met (gehakt) o. •—worst.