Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
op het WW. in—bladc- bnw. Dop, ra; pen.—jesspel.
ren,—boren,—denken, Doorgaans, bijw. Doppen, b. w. g
—dringen, —galmen, Doorgang, m; en. Dor, bnw. —achtig, bnw.
—graven,—gronden(*). Doorgestoken {in het ge-'Oorcn, doorn, m; en, s.
—kijken, —klieven, heim af gesproken) bim. Dorp, o; en. —sch,bnw.
—knagen , —kneden, Doorheen, bijw. —eling, m. en v. —er,
—kruipen, —kruisen, Doorkneed {geleerd) bnw. m. ^erheid, —swijze,
—leven, —loopen. Doorkomst, v. bijw. In sam. s.
—mengen,—nagelen(*). Doorlezen, bnw. Dorpel, m; s.
—reizen , —rennen , Doorlijmd, bnw. Dorren, o. w.
—rooken, —schieten, Doorloop, ra; en. Dorschen, b. w. §
—schijnen, —snijden, Doorloopen {van vleesch) horst,m;—ig,bnw.—les-
—snufielen . —spek- bnw. —d, bnw. schend, —stillend, enz.
ken(*),—steken,—stoo- Doorluchtig, bnw. Dorsten, o. cn onp. w.
ten,—strepen,—strooi-Doormarsch, m; en. Dos {kleeding) m. —sen,
en, —stroomen, —tin- Doorn, doren, m; en.—ig, b. w.
telen,-trekken,—vlech- —achtig, bnw. —en, Dot, v; ten.
ten, —vloeien, —voe- onv. bnw. Dozijn, o; en.
den (*), —voeren (voe- Doorregen, bnw. Dra, bijw.
deren) (*), —waaien. Doorreis, v; zen. Draad, m;aden.—trekker,
—waden, —waken, Doorschijnend, bnw. m. —trekkerij, v. enz,
—wandelen, —wassen Doorschrabsel, door- Draad 15 0. voor het
{van vleesch), —wate- schrapsel, 0. geheel, waarvan de dec'
ren, —weeken, —wee- Doorslaand {blijkbaar) lengenomenworden.-ko"
nen, —weven,—woe- bnw. per—,ijzer—,recht—,
len,—wondcn(*),—wor- Doorslag, f m; en. enz.
stelen, —wroeten, Doorslepen (/oos) bnw. Draagbaar, v; aren. Ook
—zaaien, —zeilen , Doorsnede v; n. bnw.
—zien,—zoeken,-zul- Doorsnuffelaar, m; s. Draai, m; en. —erij,v;en.
ten(*), —zwoegen. Doorsteek, m; eken. —en, b. en 0. w.
De met {*)geleekende hoorümmevfl.hnw. Draak, m; aken. In sam,
zijn alleen onscheidb.; Doortocht, m; cn. mv.
doch de andere ooä Doortrapt, bnw. Drab (drabbe) v. —big,
scheidb. Doortrokken (doordron- bnw.
De meeste met door gen) bnw. Drach'ma(j;(?ii'icÄ^)o; 's.
samengest. ww. ^yn Doon^aart, v. Dracht, v;en.—ig, bnw.
scheidb. en on/vang'en Doorvoed, bnw. Dradig (draderig) bnw.
den klemtoon op het vz. Doorvoer, ra. Draf, -f ra.
Zie lager. Doorwaadbaar, bnw. Dragelijk, bnw.
Doorbakken, bnw. Doorwas {plant) m. Dragen, b. eno. w.
Doorbraak, v; aken. Doorwassen {doorregen) Dragon {kruid) v. {degen-
Doordien, vw. bnw. kwast) y;s.
Doordringelijk,doordring- Doorwrocht {het oude dw. Dragonder, m; s. —kapi-
baar, doordringend, van doorwerken) bnw. tein,—muts,—olficier,
bnw. Doorzicht, 0. —baar, —paard,—stal,
Dooreen,bgw. Ookinsam. —ig, bnw. —kunde, v. Dralen, 0. w.
metww.;als:—groeien, Doos, v; zen. Insam.doo- Dralerij, v.
—loopen, —haspelen, zen. Dra'ma (foonöc/speQo;'s.
—smijten, enz. Doovekool, zie doofkool. Drang, m. —reden, v.
Doorgaand {voortdurend) Dooven, b. w. § Drank, m; en.