Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
gl., gld., gulden. [Hiel der advocaten). schrift.
glor. mem., gloriosaenie-Mrs., Messieurs, q., qualitate qua, op
moriae, roemruchtiger Heeren; ook Mistress, last van een ander,
gedachtenis. Mevrouw. ' R. I.P., requiescatinpace,
gr ®. m ®., grosso modo, M. S., manuscript, hand- hij {zij) ruste in vrede.
ongeveer. schrift. In 't mv. M. R. C. of R. K., Roomsch
II. E., Hoogeerwaarde. S. S. Katholiek.
U.E.G., Hoogedelgestreng, f^., Noord, noorden. S., St., Set., sint, saint
H.H., Hare Hoogheid. No., numero, nummer. o/" sanct, heilige.
)I. K. II. Hare Konink- N. R,, nota bene, lel wel Sc., sculpsit, hij heeft het
lijke Hoogheid. Ook N. R. of N. Rr., gegraveerd.
n.M., Hare Majesteit. noorderbreedte. S. D. G., soli Deo gloria,
IUI. MM. Hmine Maje-^ed., ISederlandsch. Gode alleen zij de eer.
steilen. n. 1., namelijk. s. e., salvo errore,/»e/io«-
II. S., Heilige Schrift. N. N., nomen nescio, de dens misslagen.
ib., ibid., ibidem, ter naam onbekend. Senr., senior, de oudere.
zelfder plaats. N. S., naschrift. Ooftst., stuivers.
id., idem, de—, hetzelfde^ nieuwe stijl. t. a. p., ter aangehaalde
i.p. i., in partibus infide-N. T. novum Teslamen- plaats.
Whns {achter bisschops' lum, nieuw Testament. T. S. V. P., tournez, s'il
titels), in '/ land derNto, netto, zuiver. vous plait, Acer om (Ae/
Ongeloovigen. 0., Oost, oosten. blad) als 'tu belieft.
il.,\iem,insgelijks,verder.o. ü., onder aridere. 7. T. {ond er brie ven), lolus
J. C., Jezus Christus. O.h., oosterlengte. tnus, geheel de uwe.
jongstleden. openbaar Ministerie, i. w., te weten.
Jr., junior, de jongere. O. S., oude stijl. U. J. 0., utriusque juris
kub., cub., kubiek. 0. T., oude Testament. àoclor, doctor der beide
I.a. loco allegato; 1. c., ®/o, pCt., per cent, ten rechten.
loco citato, ter aange- honderd. u. s., ut supra, als boven,
haalde plaats. P.,pag.,pagina,ft/adzyde. uit.,uit».,ultimo,den/aa/-
11., laatstleden. p. a. {op brieven), per sten {dag der maand).
L. S., loco sigilli, !np/aa/5 ami, met vriend. U. E., Uw edele,
van 'tzegel\ lectori sa-pCt., pro cento,/e» Aon-U. W. E., Uw weledele.
luti, den lezer heil. derd. U. E. A. Uw edelachtbare.
J-.. st., pond sterling. p. c. {op brieven), per Y. D. M., Verbi divini mi-
m. a., manus amici {op couvert, onder omslag ; nister, bedienaar des
brieven) , door eene {op visitekaartjes), voor goddelijken woords.
vriendelijke hand. rouwbeklag. vid., vide, videatur, zie.
Mad., Madame, il/eiTo««j. p. f. {op visitekaartjes), sla op.
M. D., Medicinac Doctor, om geluk te wenschen. W., Wesf, westen.
Doctor in de genees- p. f. v. {op visitekaartjes), W. E., ]Veleerwaarde.
kunde. pour faire visite, om be- W.E.G., Weledelgestreng.
M. II., Mijne Heeren! zoek af te leggen. W. L., westerlengte.
Mijne Hoorders! p.m., pro of per mille, Z., Zuid, zuiden.
Mlle., Mademoiselle, Me- per duizend. Z.B.,Z.Br., zuiderbreedte.
jufvrouw. p. p.c. (op visitekaartjes), Z. G., Zeergeleerde.
Mme, Madame, Mevrouw. j»our prendre congé, om Z. K. H., Zijne Keizerl.
Mr., Monsieur, Mijnheer; afscheid te nemen. {Koninkl.) Hoogheid,
ook Magister, Meester WS., postscriptum, na-Z. M., Zijne Majesteit.