Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ras {soort van sarge) -f-o;
sen. —sen, onv. bnw.
Ras, —jes, bijw.
Rasch, bnw. (rasscher,
—t). Rasschelijk, bijw.
Rasp, v; en. —huis.—en,
b. w. §
Rassen {van ras, getneenc
kleedingstof) onv. bnw.
Rasterwerk, o; s.
Rat (rot) v; ten. In sam.
ratte, behalve wanneer
hel mv. bedoeld wordt,
of een klinker of h
volgt: rattenkruit, rat-
tenfaol; doch rattevijl,
rattestaart {beide
overdr.)
Ratel, m; s. —aar,'-)- m; s.
—aarster, v. —en, o.
Ratijn {eene stof) o; en.
—en, onv. bnw.
Ration' {dagelijksch voed-
sel, voêr) o; s.
Rauw, bnw. —elijk, bijw.
—achtig, bnw.
Ravelijn, o; en.
Ravenzwart, bnw.
Ravijn {holleweg) o; en.
Ravotten, o. w.
Razen, o. w. § —d, bnw.
Zie raas.
Razernij, v; en.
Razijn, zie rozijn.
Reaal, in; alen.--school.
Reac'tie {terugwerking) v.
Rebel, m; len. —lie, v.
—lig , —sch , bnw.
—leeren, o. w.
Recapitula'lie {herhaling)
v; ien.
Recensent, ra; en.
Recensceren, b. w.
Recen'sie, v; iën.
Recept', o; en.
Recep'tie {ontvangst) v; s
en iën.
Reces' {wederkomst) o.
Recht, buw. --s, bijw.
—sch, bnw. —schrij- Reciteeren {opzeggen) b.
ving. w.
Voorts in de sam. Recla'me {terugvordering)
met znw. —boek; in de v; s.
bijw. —saf, —draads, Recommanda'tie {aaJibe-
—op, —som, —som- veling) s enlén.
keert, —streeks,—uit, Recruut', ra; uten.
en het bnw.—strceksch. Recruteering {lichting
Ook in te—. voor een leger) v.
Eindelijk in: —ge-Rec'tor, ra; o'rcn. —aat
aard, —geloovig, —hoe- (—schap )o. — raagni
kig, —lij nig, —matig, ficus {opperbestuurder
—schapen, —ständig, van een acadcmischen
—vaardig, —zinnig, senaat) m.
bnw. Reçu {beuijs van ontvang)
Recht, o; en. —ens, o;'s.
—swege {in : van —) Redacteur, ra; s en en.
bijw. —hebbende, ra. Redac'tie, v; iën en s.
en v; n. —verkrijgende, Reddeloos, bnw.
m. en v; n. Redden, b. w. §
Voorts in: —bank, Redderaar, ra; s.-ster, v.
—dag, —huis, —ka- Redderen, b. w.
mer,—spraak, —zaak, Rede {gesprek, verloog) v;
—zaal. In and. sam. n. —kunst, —kunde.
s; als: —ban, —bedee-
ling, —dwang, —ge-
bied,—gebruik,—ge-
ding,—handel,—macht,
—pleging,-vcrd raaiing,
—vordering, —vorm,
—geleerd, —geldig,
V. —naar, m; s en aren
(tn sam.s). —voerder,
m.—voering, —wisse-
ling, —kaveling, v.
—kundig, —kunstig,
—rijk, bnw.
Zie lager.
bnw. . —geleerdheid, Rede {denkvermogen) v.
—geleerde, —pleging, —lijk, —loos, bnw.
enz. —lijkerwijze, bijw.
Rechtbank, f v; en. Redekavelen, o. w.
Rechten, richten, b. en o. Reden {oorzaak) v; en.
w. Redeneerder, m; s.
Rechter, m;se«en.—lijk. Redeneeren, o. w.
bnw. —stoel, —schap, Redeneerkunde, v.
o. Redeneerkundig, bnw.
Rechter, bnw. —hand. Redenen, o. w.
—zijde, ens. Rederijker, m; s. —ska-
Rechtigen, b. w. mer.
Rechtop, rechtuit, bijw. Redetwisten, o. w.
SeAeid^. tn de sam. teiü.; Redewisselen, o. w.
—gaan,—loopen, enz. Redeziften, o. w.
Rechtspreken, o. w. Redres' {herstel) o. —see-
Rechtvaardigen, b. w. ren, b. w.
Recitatief {declameerend Ree {hinde) v; en.(o. voor
gezang) o. het gansche geslacht).