Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
in 't eerste projectievlak; bepaal de projecties van een lijn, die door dat
punt gaat, evenwijdig met dat vlak loopt en waarvan de eerste projectie
den eersten doorgang van het vlak onder een hoek van 30° snijdt.
2. Ben afstand te zoeken van twee elkander kruisende lijnen, zoo
de eene evenwijdig met de as en de andere daarop rechthoekig gegeven is.
3/ Eveneens, zoo de eene een wïlleheurigen stand met betrekking tot
de beide projectievlakken heeft en de andere loodrecht op het eerste
projectievlak staat.
In de beide, in oefeningen 2 en 3 opgegeven gevallen
is de loodlijn tusschen de beide kruisende lijnen gemak-
kelgker te bepalen, dan wanneer de lijnen een willekeu-
rigen stand hebben. Staat een der lijnen rechthoekig op
een der projectievlakken, dan is haar eene projectie een
punt en de gelijknamige projectie van de afstandslij n, de
lijn, die uit dat punt rechthoekig op de gelijknamige
projectie van de andere lijn kan getrokken worden, terwijl
de andere projectie van die lijn evenwijdig met de as moet
loopen. De eerstgenoemde projectie der afstandslgn geeft
dan tevens den waren afstand der kruisende lijnen aan.
Zooals bg sommige werkstukken reeds is aangetoond,
is het voor de uitwerking meermalen noodig, om van
nieuwe hulp-projectievlakken gebruik te maken. Zoo kan
men tot het beantwoorden van het vraagstuk § 33 het
algemeene tot het bijzondere geval van bovenstaande oefe-
ning terugbrengen, door een vlak te construeeren, dat
loodrecht op een der lijnen staat, dat vlak op een der
projectievlakken neer te slaan en daarbij de lijnen mede
te laten bewegen, zoodat zij denzelfden stand met betrek-
king tot dat vlak behouden. Alsdan kan men een nieuw
tweede projectievlak aannemen en de projecties van de
afstandslgn, in dezen stand der kruisende lijnen, bepalen,
en deze dan weer naar den oorspronkelijken stand der
lijnen terug brengen.
Wij wijzen hier nogmaals op soortgelgke bewerking,
omdat zg somtijds voor de constructie-teekening veel een-
voudiger kan zijn.