Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie- Koningen* 6g
tt lingen tot hem komende , wekten
« kern , zeggende : Heere, behoed ons,
ft WIJ vergaan."*^
Toen Jksus zich met zijne leerlingen in
D iet schip bevond op het meer van Gene-
sareth , om naar de andere zijde over te
steken, verhief er zich een zware storm ,
zoodat de schepelingen zeer beangst begon-
nen te worden , terwijl Jesus sliep , waar-
om zijne leerlingen Hem wekten en baden,
dat Hij hen toch van bet dreigende gevaar
mogtc redden. Mogten de duizenden , die
sich op de onstuimige zee van dit leven in
gevaar bevinden , ijlings hunne toevlugt ne-
men tot Jesus, ten einde behouden te wor-
den. Duizende stormen en onweders, klip-
pen en zandbanken , waarmede men de on-
derscheidene rampen en boosheden vergelij-
"ten kan , dreigen den mensch met eene
rampzalige schipbreuk , die hem in het eeu-
wige verderf kan storten.
Oe hoofdstormen, welke den mensch izi
deze weigeld dreigen, zijn de duivel , de
wereld en het vleesch, en wie daar tegen
kampen wil, om overwinnaar te worden , gor-
de de wapenen des geloofs aan. Hij zij steeds
waakzaam en nugteren , gelijk een voorzigti-
^e en wijze stuurman ; hij neme den stand
Ier sterren, de geboden Gods, naauwkeu-
rig waar en laat het Evangelie zijne gedu-
} rige vraagbaak zijn. In boe veel verzoekin-
gen kan de mensch gebragt worden en door
sijïien medemensch, en door zijne eigene
)egeerlijkheden ! Wat al iaioeijelijkhcden, om
eerlijk door de wereld te komen» Welke
K