Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
net Drie-Koningen, 63
Jesus dit hoorende was verwonderd ^
<t en zeide dengenen, die hem volg-
« den : voorwaar ik zeg u, dat ik zoo
« een groot gelooj in Israël niet gevon-
« den heb. Ook zeg ik u , dat er ve-
« len van Oosten en Westen zullen
« komen en met Abrahjm , JsAAh
« en Jakob zullen aanzitten in het
tt rijk der hemelen ; maar dat de kin-
o deren des rijks in de uiterste duis-
« terniss^n zullen geworpen worden ;
a daar geween en knersing der tanden
« zijn zal. 'loen zeide JesuS aan den
tt. Hoofdman : ga henen, en gelijk gij
« geloofd hebt , zoo geschiede u; 'en
« ter zelfder ure is de knecht gezond
n geworden-^
De ontfermende Jesus was aanstonds be»
'<sidvaardig den geloovigen iloufdman zijne
»ede te vergunnen , eu hield eene nadruk-
ielijke rede tot de menigte , die Hem volg-
ie; waarin Hq de booze en goddelnoze
neuscheu dreigde met de eeuwige strali'en ,
li ware het ook , dat zij in den schoot der
I terke geboren waren. Niet degenen , die roe-
I «en : Heere, Heere , maar die den wil doen
ies Vaders, zidlen ingaan izi het rijk der
Hemelen.
Laat ons dit ernstig ter harte nemen :
eveu wij zóó , als of ieder uur het laatste
I 'au ous leven ware; dan zal de dood oiis
jjet verschrikken ; dan zullen wij steeds ge-
'eed iijn, om rekenschap te guven aan (iod
len opp<ir,sten JU'gter; dan zulicn wq niet
lidiouvtu te yreezeu in de uitijrste duistby-