Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie- Koningen* 6g
« Jtem aan , zeggende : II wil, word
O gereinigd En terstond werd zijne
tt meina!svhheid. gezuiverd. En JESVS
ft zeide hem : zie toe , dat gij het aan
« niemand zegt : maar ga henen, ver-
ft toon a aan den Priester, en draag
« de gift op die MOTZES gehoden heejt^
« tot een getuigenis voor hen»^
In dit Evangelie zien wij, hoe onze Za-
Iligmaker op zekeren lijd , toen Hij van den
berg afkvpam, waar Hq het volk geleerd cn
gepredikt had , eenen melaatschen reinigde.
De melaatschheid was eene ongeneesbare 9
tnile en aanstekende ziekte; waarom zij, die
daarmede besmet waren van anderen men-
schen afgezonderd moesten leven en hen
niet dan op zekeren afstand mogten nade-
ren.
Een mcnsch met dergelijke melaatschheid
besmet, vertoonde zich aan JeSUS , riep
en had Hem aan , ten einde genezen te
worden : Heere ^ indien Gij wilt y Gij
kunt mij reinigen, zuiveren , genezen. On-
getwijfeld had de^e man meermalen van Jü—
SUS wonder werken gehoord, en vol ver-
trouwen op de ontferming des Zaligmakers,
smeekte hij Hem om hulp, om genezing♦ eu
Jesus was terstond gereed om hem te hel-
pen. Een enkel magtwoord was daartoe ge-
noeg : ik wil ^ sprak hij, terwijl Hij hem.
aanraakte, word gereinigd l Zóó ook schiep
God de wereld ; zóó bragt Hij het licht her-
voor : dat er licht worde l sprak Hij en
terstond werd er licht. Bidden wij God ^
dat Hq ook zóó de duisternissen uit onzen