Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evaagelie op het Feest van de
zoo gaat het alle tu-annen ; zij leven onop'',
toadelijk iti de vrees, en de middelen, wel-.
Ite zi] aanwenden, om deze te verzetten i
maken hen des te vreesachliger j want zi
vertrouwen niemand : de braven vergenoeM
gen zich met zuchten en hunne wi'eedhe
den te ontgaan; terwijl de ondeugendea al
Ie middelen in het werk stellen, om zij
leven te doen eindigeri. Ongelukkige, di
uw geluk zoekt in het ongeluk en de on-
derdrukking van anderen ! De vleijers van
zulke dwingelanden hebben nog meer te
vreezen ; zij vi.eezen en hunnen afgod ea
de onderdanen des lands, wanneer de eer-
ste eenmaal van den ti'oon gebonsd werd.
Zoo waren ook de aanhangers van HerOUKS
mede ontroerd, omdat zij hunne ambten
vreesden te verliezen , wanneer hun Koning
onttroond zoude worden.
Verder leeren wij uit den tekst, dat wij,
om de waarheid te vernemen , ons moeten
vervoegen bij de leeraars der Kerk , ofschoon
zij ook somtijds gebreken hebben; want
bun is de verkondiging des Evangelies
aanbevolen en zij blijven, zoo lang zij hier
op Aai'de zijn , altijd menschen; dat is :
aan gebreken en zwakheden onderworpen.
HkrODES met de Schiiftgeleerden gespro-
ken hebbende , zocht nu van de wijzen te
vernemen, wanneer de lijd der geboorte
was ea wanneer de ster hun verschenen was.
6 2'oe« riep Herodes de wijzen in het
« heimeli/h , en vernam naarstelifk van
« hen naar den tijd , dat de ster hen
O verschenen was. En hen naar Beth-