Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
4ó2 Evang* op den Feestd, pan den H. Jose^
vernederd ! De Moeder Gods vwrdt aa
JosKF , die, lioewel nit koninklijken bloede
slecbls een tiinmerntRU was, ten hnweh]k ge
geven. Prinsessen trouwen met Prinsen erJ
Koningen met Koninginnen; rrair de Ko-'
ningin des hemels trouwt met JoSEF, eene
nederigen timmerman. Hier mogen wi) met
Paulus 'uitroepen : o diepte der rijkdom-
men en der wqsbcid Gods !
Ofschoon Maria door den Heiligen Geest
bevrucht was , eer zi] zich verzaamden ,
wordt Josef nogtans haren man genoemd, i.
Omdat hi) zich mannelijk en kloekmoedig ge-
droeg, 2. Omdat Hi] alle tegenspoeden ver-,
droeg en zich van alle vleeschelijkelusten ont-
hield , eu 3. de Moeder Gods niet verliet,
maar haar en het kind JesUS als een man
beschermde.
Maria had haren man van hare bevruch-
tiging onkundig gelaten ; de Engel had haar
dit geheim in stilte geopenbaard , en zig
maakte het deswege niet kenbaar.
Leeren wij hieruit, JOSEFS deugd van |
regtvaardigheid , zijne kloekmoedigheid en ■
lijdzaamheid , benevens de ootmoedigheid eu
stilzwijgendheid van MARIA , na te volgen ;
opdat wij mogen komen, waar zq ons ziju
voorgegaan,
GEBED-
Heere JESUS , wij bidden U "om de regt-
vaardigheid van den H. JoSEF en om de
ootmoedigheid uwer H. Moeder; opdat wij
uwe géÉoden mogen onderhouden en eens
Ttiet hen in den hemel bq U zqn. Amen«