Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
de geboorte onzes Heeren, sg
voor wie kwam Hij in dezen toestand ter we-
reld ? Voor wie verachtte Hi} de paleizen
der Koningen ? Voor het verdorven men-
schengeslacht! Voor nietige Adams kinde-
ren! Met geene zachte sluqers omwonden,
op geene fluweelen kussens nedergelegd , lag
Hij daar , slechts in gemeene doeken ge-
wonden , in eene beestenkrib neder; om
ons nederigheid te leeren. Laat ons dus
niet aanstonds klagen en moedeloos worden,
al moeten wq eenen moeijelijken weg afleg-
gen , al zijn onze kleederen van eene gro-
ve Stoffe , al is onze spijs niet altijd aange-
naam en lekker! En gij rijken, die over-
vloed hebt, denkt aan uwe arme medemen-
schen en natuurgenooten, wanneer gij hen
honger en dorst ziet hebben, wanneer gij
hen naakt ziet en ellendig Iqden ; opdat uw
hemelsche Vader zich uwer ontferme in dea
dag des oordeels !
Werd de Zaligmaker dan in armoede ge-
boren , zoo zullen wij daaruit Jeeren , om
de rijkdommen en grootheden dezer wereld
te verachten en de ware hemelsche rijkdom-
men zoeken te verwerven, namelijk die goe-
deren , welke nimmer door motte of roest
opgevreten worden en welke geene dieven
stelen kunnen. Hier vinden zij, die niet
rijkelqk met wereldsche schatten bedeeld
zqn , eene rijke vertroosting! terwijl de rij-
ken en magtigen der Aarde hier nederigheid
leeren , en hoe zij vaii hunnen overvloed
zullen mededeelen aan hunne verarmde broe-
ders en natuurgenooten, die nood lijden,
Hoe vernederend nogtans alle omstandighe-
den bq de geboorte schenen, liet Godech-