Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
eere <loor de wereld te komen. Maar 1
vtlen worden er gevonden , die in pla
daarvan hunne broeders en zustei*s bate
lagen leggen , benadeelen en wat des ni
is. En lïoe kunnen dezulken zeggen G
lief te hebben , dien zij niet zien ; d
zq hunnen broeder haten, dien zx\ zie
Die dus zegt : ik heb God lief en zijn
broeder of den naaste haat, is een leug
naar. 2.® De vlijt, welke deze broeders b
toonden , leert ons , dat men het bero
of ambt, waarin men gesteld is , wel moet waa
nemen j ten einde zich en de zijnen le ku
nen onderhouden , en ook om mede
kunnen deelen aan hen , die nood hjde
of gebrek hebben , Leeren wij hieruit
dnt wij alle wereldsche bedrqven moete
achterlaten, als wij onze godsdienstpligtea m
ten waarnemen. Veel wordt er, ondeï andere
©p Zon- en Heiligedagen gedaan ^ dat ach-fj
tergelaten konde worden. Wat wilt gq ^ di
zulks doet, daarmede wionen ? Wat gq; aant
den eenen kant wint , zult gij aan den au-^
deren kant verliezen , en ouders, die hun-
ne kinderen alleen rijkdommen willen ach-'
tcrlaten , laten hun niets na dan iet? , wat
hen zeer ligt in het verderf kan storten-
De Zaligmaker verkoos l^Exiius en AN-
DREAS tot zijne Apostelen, ofschoon zij
ongeleerde menschen waren , om zoo veell
te sterker zijne magt in hen en door hen
le toonen; Hij wilde aan hen woudeiken doen.^
Hoe ongeleerd deze Apostelen ook waren in
den beginne, toen Hq hen ri«p , nokgtijna
weten wij, dat zij door den H- Gev&t be-
&tuurd, naderhand de Schriftuur uitlegden^