Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinlsteren. SÓ3
" n, strekte JESUS zijne weldadige hand uit
genas den walerzuchtigen. Onvermoeid
goed te doen, stoorde j£sus zich geens-
js aan hetgeen men van Hem zeide, maar
^ j zocht steeds zijne toehoorders, op eene
" chtmoedige wijze , van hun verkeerd ge-
•ag of van hunne dwaalbegrippen te over-
igen.
Toen de waterzuchtige genezen was, zeide
! Zaligmaker tot de Farizeërs : wie is er
I ider u , die , als zijn ezel of os in ee-
? put viel, dien niet terstond op den
abbat daar uit treilen zoude ? Als of Hq
!ggen wilde : gij zoudt een onredelijk schep—
1 nog helpen, en zoude ik dan niet eenen
ensch , die oneindig meer is dan de die-
in , genezen. Ziet, het is verkeerd van u
ij te beschuldigen. Op dergelijke wijze ,
oor zulke vragen, wist de Zaligmaker zij-
e vijanden verlegen te maken ; a sdan moes-
!n zij hun ongelijk bekennen, en dikwijls
ropen zij ook wel stillekens af. Leeren wq
ieruit onze vqanden insgelijks te behande-
ln ; wij moeten geen schelden met schel-
en vergelden ; maar hun door een beter
edrag doen gevoelen , dat zij ongelijk heb-
en. Leert van mij, zegt JESUS, dat ik
ichtmoedig ben , en zachtmoedigheid staat
;nen Christen schoon.
Leeren wij verder hieruit, dat men op
[Ie tijden, ook op eenen Zondag, wel doen
lag en noodzakelijke dingen verrigten, ge-
jk spijze koken, het vee voederen , aal-
loezen uitreiken, zieken bezoeken; voorts
loet men niet in gebreke blijven , om alle
odsdienstpliglea getrouwelqk waarteaemen«