Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinisteren» ^
lizcnde dankbare tranen stort- Zegening
I Igt hem in het graf. Onbekommerd over
! goederen dezer wereld , stapt hij vro-
i de eeuwigheid in , en verwacht daar het
3n voor zijnen arbeid. Nu , de rentmees-
c in ons Evangelie gedaagd zijnde , om re-
nschap te geven en bedreigd wordende
Et zijn ambt te zullen verliezen, was hq
middelen bedacht; ten einde zqnen mees-
te Vreden te stellen , en zich alzoo voor
toekomst te dekken. Het Evangelie luidt
f _ ^ .
\\Toen zeide de rentmeester bij zichzelf
[< i>en : wat zal ik doen ; dewijl mijn
Heer mij het rentmeesterschap af^
< neemt ? Spitten en graven kan ih
'( niet, te bedelen schaam ik mij, Ih
( weet , wat ik doen zal \ opdat wan-
t< neer ik van mijne bediening zal af-
iJk gezet zijn , zi] mij in hunne huizen
:< ontvangen. Rn de schuldenaars
y van zijnen Heer een voor een bij zich
< roepende , zeide hij tot den eersten :
< Hoe veel zijt gij mijnen Heer schul-
< dig ? Deze antwoordde : honderd
{ vaten olie. Hij zeide hem : Neem
( uw handschrift , zit haastig neder en
< schrijf vijftig. Daarna zeide hij aan
eenen anderen : En gi], hoeveel zijt
< gij schuldig ? Hij antwoordde : hon-
( derd mudden tarwe. Neem, zeide
i hij , uwen briej en schrijf tachtig^
< En de Heer prees den onregtvaar-
< digen rentmeester, dat hij wijsselijh
t gedaan had; want de hinderen de-*
O 5