Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
ißS Emngêhe op den feestdag
haald , hebLcn ons de« weg tot den hemel
gebaand.
De Apostelen intusschen , terwijl zij nog
naar den hemel staarden , zagen onverwaclu
twee Kogelen naast hen , \n de gedaante van
twee mannen, rlie in het wil gekleed wa-
ren en hun zeiden : (t// (ralUesc/ic 777an-~
nen , wat staat gtj hier en ziet den he-
mel aan ? Deze Jf:SvS , die voor uwe
oogen. ten hemel gevaren is, zal even
zoo wederkomen^ g<di/k gi/ Hem hebt
%.ien opülimmen,^^ te weten : ten jongsten
dage , bij de voleinding der wereld.
Met deze vermaning wilden de Engelen
zeggen ^ dat zij hunnen koslelijken tijd niet
met ledigheid zouden doorbrengen, maar
naarstig in hun hei'oep werkzaam zijn , ver-
wachtende den Heere , die aan elk het loon
van zijne werken geven zal. Laat ons ook
deze woorden des Engels ter harte nemen
en den tijd der genade wel besteden; op- i
dat, wanneer de lleerc zal komen oni de
levendeïi en dooden te oordeelen , wij dc
lampen brandende hebben , gelijk de wijze
maagden, eu onder de uitverkoren aan de
regterhaud van JesüS geplaatst worden , om
met Hem integaan in de woning zijns Va-
ders , waar Hij ons plaats bereid heeft.
Tracliten wij met allen ijver onze pHgten
te vervullen; daar wij weten, dat JkSÜS niet
alleen deu weg geopend heeft, maar ons
ook hecfi aangewezen , hoe wij denzelven
juoctcn bewandelen , indien wij in den he-
mel komen willen. Indien wij dan de vocfr-
stappen van JeSVS navolgen, matig, gedul-
dig en godzaligl^k leven in deze tegenwoorr