Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
if^S Evangelie op den tweeden
zaclitmoediglieid , verduldigheid en verdraag-
zaamheid, Wij moeten ook bidden voor
onze ovei'heid , dat (iod haar wijsheid ver-
leene om wel te regeren , dat God ons vre-
de en eendragt verleene in onze dagen en
troost aan alle bedrukten en treurigen ; voorts
moogt gij bidden voor het dagelijksch brood,
gelijk de Heere in het allervolmaakste gebed
geleerd heeft. De H. JaCüBUS zegt: Is het,
dat iemand wijsheid van noode heeft, laat
hij die van God begeeren , ^^n zij zal hem
verleend worden ; hetwelk ook van andere
deugden te verstaan is Hierbij behoort eeaj
vast geloof, dat wij hetgene wij bidden ver-
krijgen zullen, indien het ons dienstig en'
zalig is Daarom is het goed in zijue gebe-
den te zeggen : Heere, indien zulks .Uet
uwen wil bestaanbaar is. Voeg bij uwe
gebeden nog aalmoezen en vasten , dan zul-
len dezelve des te meer kracht hebben.
Bedenkt, dat wrj van ons zelven niets heb-
ben , en dat God de Heere de oorsprong
cn gever alles goeds is ; de gever van alle
goede gaven en volmaakte giften. Legt u
als strafwaardige zondaren aan zqne voelen
en smeekt om genade, in den naam vaa
Jesus Christus , door wiens verdiensten ,
in zijnen doop, lijden en dood, wq ver-
geving der zonden en het eeuwige leven
ontvangen. In <len naam JksUS zqn talrij-
ke wonderen geschied; dooden opgewekt,
blinden ziende gemaakt en melaatschen ge-
reinigd. Ook is er onder den hemel geenen
anderen naam gegeven , door welken wij
moeten zalig worden dan den naam JeSÜS;
door welken wq ook eenen vrqen toegang