Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den eer éten
ten onze bekeering uit onze daden cn wer
ken toonen - de dingen zoeken , die daa
boven zijn (*). Dan zuilen wij , dus verre-
zen zijnde , met Chiïistus , leven in d<
eeuwigheid. Alles noodigt ons, bijzonderiï
dit jaargetijde , uit , om ons te vernieuwer
en den Heere te loven : de velden w^ordei
bekleed met groejie kruiden , de hoven mei
welriekende bloemen ; de boomen beginnen
op nieuw uit te botten en de vogelen zin-
gen hunne lofzangen; het gansche Aardrijk i
is verheugd» Vernieuwen wij ons dan in
den Heere, verblijden wij ons in de verrij-1
zenis onzes Zaligmakers, eu ziugen wij Hems
blijde Alleluja's. Zoo zullen wij, ons leven
dus vernieuwende , zalig sterven , glorierijk
verrijzen , eu iu gezelschap der heilige En-
gelen en vrienden Gods in de eeuwigheid
eene zaligheid genieten, die geen oog ge-
zien , geen oor gehoord heeft , noch ooit
in 's menschen gedachte is opgekomen. Dit
verleene ons de barmhartige Vader in zijnen
lieven Zoon Jesus Christus onzen Heere,
die met Hem en den heiligen Geest in eeu-
wigheid leeft en regeert.
GEBED.
Almogende God , die in het verbreken van
de banden des doods , uw ligchaam verheer-
Irikt hebt, en met ^»roote glorie van den
dooden verrezen zijt , wij bidden cn smee-
ken Ü, wil ons vergunnen, door deze ze^
gcpraleude verrijzenis , dat wij vau de zou-
(*) Coli. IIL : 1.