Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
4i6 Evangelie op den vijfden
wat moet het te zeggen zijn , eeuwig Van!
Gods minnelijk aanschijn te zijn verstooten !i
Voor de goeden is sterven gewin en eene
ontbinding van alle aardsche ellendige ban-
den. Godvreezend^e Christenen hebben ee-
ne begeerte, om ontbonden te worden en
met Christus te zijn. De Farizeërs wilden
daarvan niet hooren en lasterden daarom
Jesus , die hun nog zeide , dat ABRA
ham, op wien zij zich beroemden, ver-
langd had den dag des Heeren te zien ; dat
hij Hem werkelijk , in eenen profeti-
schen geest, gezien had. jesus beschaam-
de die huichelaars in hunne onkunde, en
hunne boosheid steeg deu top, toen Hi
zeide : eer Abraham er was, ben ih ,
aarmede Hij zijne Godheid wilde te ken-
nen geven ; zoodat zij steenen opnamen,
om Hem te steenigen. Doch jesus maak-
te zich onzigtbaar en ging uit deu tempel
Haat , nijd en vooroordeelen maken maai
al te dikwijls , dat men de woorden var
andei-en verkeerdelijk opvat, dat men daar-
aan eenen zin geeft waaraan de sprekei
nooit gedacht heeft. Gebeurt dit niet nog
dagelijks onder de Christenen ! Veroorzaakt
dit niet soms groote vijandschap en verwij-
dering onder de beste vrienden ? Maar wee
hem door wien de ergernis komt, staat ei
iu de H, Schrift, en wee hen zeg ik, di
twist en tweedragt zaaijen. Wee hen , di
zich tegen de heilzame leer van jesus hard-
nekkig aankanten eu zich niet willen latei
overtuigen !
Jesus verliet de verblinde en ver.stokti
Faiizeërs ^ en verdienden vele naamchriste-