Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
^tvang. op den vijfden zond. in de vaste, / /^
xqdig is met Gods geboden ? Wie kan
iq aanwijzen, dat ik dezelven op eenigerlei'
ijze overtreden heb ? Is het misschien , dat
. op den Sabbath eenige zieken geneden
f eenige wonderen verrigt heb? Gij zei ven
laait uw vee , dat bij ongeluk in den sloot
evallen is , daar uit. Bewijs ik u mqne
seringen niet uit de H. Schrift ? Gij kunt
och mijne leer , noch mijn gedrag op gee-
erlti wijze berispen en evenwel wilt grj nnj-
e leer niet aannemen ? IVaarom gelooj't
'ij mij uiet , indien ih u de waarheid
eg ? Ik zal u daarvan de reden zeggen :
q zijt ongeloovig, laatdunkenheid en ver-
eerd van harte* Gij veracht mijne leer , gq
eracht Gods Woord , omdat gij ait God
iet zijt.
Laat ons de woorden van den Zaligma-
er : Die uit God is , hoort Gods woor^
\en , ter harte nemen ; want daaruit weten
^ij, of wij kinderen Gods zijn. Vragen wij
ns af : gaan wij gaarne naar de Kerk , om
aar de christelijke leex'ing en eene preek te
ooren. Oefenen wij ook buisselijken gods-
lienst en trachten wij ons leven'naar de les-
en van het Evangelie in te rigten ? Doen
^ij zulks , dan zijn wij uit God ; maar han-
elen wij daartegen , dan zijn wij kinderen
es duivels. Helaas ! hoe vele worden er
evonden, die even als de Farizeërs geene
'aarheid willen hooren , die zich niet wil-
;n laten bewegen , om de zalige leer vaiz
KSUS te volgen. O ongelukkigen, bekla-
enwaardigc , maar tevens strafwaardige men-
:hen , die zoo halstarrig in uw verderf loopt,
'fschoou uu Jji;s!j5 hun alweder de waar-^
H