Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'/oS Evangelie op den vierden
liooren van de lessen en leeringen des Za-
ligmakers. Op eenen berg gezeten zijnde,
leerde JESUS het volk en was daarmede tot
aan den avond bezig. Hq overzag de gan-
sche menigte en kreeg medelijden met haar ;
daar zij niet te eten had. De Zaligmaker
wilde dezelve niet zonder spijze laten gaan
en vóór dat Hij het volk door een wonder
r'zigde , wilde Hij eerst zijne leerlingen op
proef stellen en hunne kleinmoedigheic
berispen. Laat ons hieruit leeren , om steeds
qverig te zijn in het aanhooren van het
Woord Gods , dat ons door de leeraars ge-
51'edikt wordt ; voorts ons steeds medelij-
end , hulpvaardig en minzaam te gedragen
naar het voorbeeld van JesUS ; want zoo-
daaigen zal de Heere gadeslaan , om hen
tiit alle nooden te helpen ; zoodantgen be-
hoeven niet angstig te vragen : wat zullen
wij eten, wat zullen wij drinJcen of waar-
mede zullen wij ons kleeden ? Er staat
immei"s geschreven : zoekt eerst het rijk
Gods en het ander zal u toegeworpen
worden, gelijk aan het volk, dat hier op
den berg door den Zaligmaker gespijsd werd.
Met eene vaderlijke zorge, zorgt God voor
zqne schepselen. Vreest derhalve niet, gq,
die u naar de voorschriften van den Za-
ligmaker gedraagt : overal kan en wil God
n beschermen , bewaren, verzorgen ; overal
is Hij u nabij. Alle hulp en bijstand kunt
gij van Hem den Almagtigen, die uw Va-
der , uw teederhartige, liefderijke Vader is,
'vp-wachten. Wanhoopt nooit aan i-edding
uit den nood en de gevaren; al wäret gij
met jËLIAS in het gebergte gevlugt, of al