Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
4. Verdeel het getal 1325 in drie deelen, zoodat 6
maal het eerste deel even groot is als 5 maal het
tweede deel en 10 maal het tweede deel even groot
als 9 maal het derde deel.
5. Vier personen A, B, C en D hebben samen in hop
gespeculeerd. Zoo A heeft bijgedragen ƒ 2400, B
/2100, C /2000 en D ƒ1600, vraagt men, wat
ieder van de winst toekomt, die ƒ729 bedraagt.
6. Iemand heeft 3 kapitalen, groot ƒ 6000, ƒ 9000 en
ƒ11200, gedurende en 9^., maand op in-
terest gehad tegen dezelfde percenten 's jaars. Zoo
hij in 't geheel ƒ 1156,35 interest moet betalen,
vraagt men naar den interest van elk kapitaal.
7. Een aannemer heeft van 3 kassiers A, B en C ka-
pitalen op interest gehad, die tot elkander in reden
staan als 27 : 30 : 20. Van A heeft hij het kapitaal
71/2 maand tegen V2 °/o psi" maand, van B gedurende
6 maanden tegen % per maand en van C ge-
durende 3 maand tegen 0,75 % per maand gehad.
Zoo hij in 't geheel ƒ532,50 rente moet betalen,
vraagt men hoeveel rente hij aan elk moet betalen.
8. Iemand heeft 4 stukken linnen gekocht voor / 183,50.
Het eerste stuk is lang 54 en breed 1,8 M, het tweede
lang 62,5 M en breed 2,4 M, het derde lang 60
M en breed 2 M en het vierde lang 64 M en breed
1.5 M. Zoo de kwaliteiten der 4 stukken, naar zijn
oordeel, tot elkander staan als 10 : 8 : 9 : 12, vraagt
men wat hij moet rekenen, dat hem elk stuk kost.
9. Van 4 getallen staat het eerste tot het tweede als
2 : 3, het tweede tot het derde als 4 : 5 en het