Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 GESCHIEDEKIS
kerk was, en van wien onze monnik zeer groote gedachten
koesterde. Alles, alles te vergeefs! Maar waarom las
Ijuther den Bijhei niet ? Hij kende hem niet,
vrienden; hij had wel eens gehoord, dat er zulk een
hoek was, maar het was schaarsch en duur, en de Paus
had niet graag, dat men er in las; gij begrijpt zeker zoel
waaeom? Maar God ontfermde zich over Maarten
Tjuther. In de boekerij van het klooster lag nog een
Bijbel, bedekt met stof, in een vergeten hoek. Luthers
oog viel er op. Hij las er in, en zijn hart werd ge-
troffen. Hij vond rust en vrede in het Evangelie der
behoudenis. Hij leerde verstaan ivat het zegt: »Uit
genade zijt gij zalig geworden, door het geloof."
Hij gevoelde, dat zijne schuld ivas vergeven en zijne
ziel gered. Luther kon het nu in het benauwde kloos-
ter niet best meer uithouden; en hij ivas zeer blijde,
toen hij in 1512 (hij was intusschen docter in de god-
geleerdheid gevjorden) een beroep kreeg, als prediker en
hoogleeraar te Wittenberg. Nu kon hij zijn licht laten
schijnen voor de menschen. Luide predikte hij het
Evangelie, en ijverig leerde hij aan de studenten de
Heilige Schriften kennen, iceUce wijs kunnen maken tot
zaligheid. Hier werkte onze Luther met veel zegen.
Omstreeks dezen tijd nu loas de Paus van Rome,
Leo X, zoo vermetel, aflaaïbuievbn te laten verkoopen,
welke dengenen, die ze kocht, van alle zonden vrijspraken.
Ljuther was hierover diep verontwaardigd, en verhief
luide zijne stem. Nu begint gij misschien ook te be-
grijpen, wat hij op dat papier'geschreven had, dat hij
aanplakte. Daarop stonden 95 stellingen, waarin be-
wezen icerd, hoe goddelops het was te zeggen, dat iets
anders dan de zoenverdienste van Jezus Christus in
staat is de zonden iveg te nemen. Met deze daad
van iMther rekenen wij het begin der hervorming van