Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 " GESCHIEDENIS
wijls lastig genoeg maakte. De macht, die Karei, —
wij zullen liem nu maar keizer Karei noemen, en wel,
keizer Karei V, want onder dien titel is hij toch het
meest bekend — de macht, die hij nu ontwikkelde, was
verbazend. Indien ik u al zijne titels van koning, graaf,
hertog, heer enz. wilde opnoemen, zon ik er u 32
moeten zeggen. Maar hoe kon hij zooveel landen te-
gelijk regeeren? vraagt ge wellicht. Hij stelde er stad-
houders of plaatsvervangers aan, die in zijnen naam en
volgens zijne bevelen de verschillende landen regeerden.
Hij verstond de verwonderlijke kunst, om zich in vele
opzichten bij zijne onderdanen bemind te maken. Hg wist,
zooals men zegt »te geven en te nemen," dat is: hij
kon zich naar alles schikken, zonder onoprecht te zijn.
Hij zelf zeide, dat hij in de Nederlanden zeer gemeenzaam
en vriendelijk, deftig in Spanje, en eerbiedwekkend in
Duitschland was. In de Nederlanden was hij gaarne, en
hij was er ook uitermate bemind. Zijne geboorteplaats.
Gent, was hem dierbaar. In zijne i alrijke oorlogen met
koning Frans, die door den dwazen en goddeloozen Hen-
drik VIII van Engeland geholpen werd, — en met de
Turken, die hun best deden, om Europa geheel te ver-
overen, en die zelfs tot de stad Weenen doorgedrongen
waren, is hg dikwijls met geld uit deze rijke gewesten
bijgestaan. Zijne veertigjarige regeering is alles behalve
mstig geweest. Ook hij heeft ondervonden, dat de hoogste
macht op aarde zich dikwgls zwak gevoelt, en de mach-
tigste vorst dikwijls minder gelukkig is dan de eenvou-
dige daglooner. Karei werd eindelgk het regeeren moede,