Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
IT INLEIDING.
in het water of in het vuur kunnen vallen, zoo die
liefderyke God u niet had bewaard. Wat zou er van
u geworden zyn, indien Hy niet gezorgd had, dat
by uwe geboorte alles gereed was, om u te ontvangen?
En, kinderen, denkt eens na, wat er van u en my,
Tan ons allen zou geworden zyn, indien Hy niet
alzoo lief de wereld gehad had, dat Hy Zynen eenig-
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die
in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven
hebbe.
Als wij dit alles zoo eens samen nagaan, en gy
denkt dan daarby nog aan zoovele bijzondere blijken
Tan Gods liefde, die gij hebt ondervonden: hoe menig-
maal Hij u heeft bewaard voor duizenden gevaren,
die u omringden, dan zult gij allen toch den Bijbel
gaarne willen gelijk geven, als liy zegt: God ü
liefde. Eu als gy nu in uw leven, dat toch maar elf
of twaalf jaren lang is, reeds zooveel zoudt kunnen
vertellen tot eer van God, die u gemaakt en onder-
houden heeft, wat zal uw vader dan niet te vertellen
hebben, die zooveel ouder is dan gy? Waarlijk, uw
vader zou er wel een boek over kunnen schryven,
als hij het goed onthouden had, uit hoeveel nooden
en gevaren hij in zijn leven is verlost, en hoeveel
liefdeblijken hij van den Almachtige heeft genoten. —
En in den Bijbel staat nog, dat die God, die ons
Zynen Zoon, het beste wat Hy geven kan, geschonken
heeft, met ïlem ook alle dingen zal schenken.
Als ik u nu vertel wat Hy aan een of ander volk
ged lan heeft, dan noem ik dat geschiedenis. Door dit
woord versta ik dus een verhaal, dat natuurlijk waar
moet zijn, van hetgeen er in eenen of anderen tijd,
met een of ander volk of persoon is gebeurd. Er
zijn vele volken op de aarde. Hieruit volgt dus, dat er