Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 37
graaf antwoordde? »Ik dank u wel," zeide hy,
»behoudt het alles, nu zie ik, dat gij my liefhebt
en dat ik op u kan rekenen. Ik zal mij nog wel
wat behelpen, en als ik er heel niet meer buiten
kan, zal ik het u laten vragen." Onder zijn be-
stuur was ons land zeer gezegend. Dit kan ook
niet anders, want waar liefde woont, gebiedt de
Heer den zegen.
Het jaar 1333 was dan ook een zeer droevig jaar
voor de onderdanen van den geliefden Willem den
Goede; want toen overleed hy, dien zij allen als
een vader beminden.
Jammer was het, dat zyn zoon, Willem IV, zoo
weinig op hem geleek. Deze graaf was trotsch,
driftig en onvriendelijk. Hy hield veel van vechten,
en had met iedereen twist. Dan vocht hy met de
Franschen, dan met de Pruisen , dan weêr met
den bisschop van Utrecht. En altijd was hij even
wreed en hoogmoedig. Zoo moesten b. v., toen
hij de stad Utrecht bemachtigd had, 400 burgers,
twee aan twee,' met bloote voeten en blootshoofds
hem, vóór zijne tent, om vergiffenis komen smeeken.
Eindelijk kreeg hij het nog met de Friezen te
kwaad, tegen wie hij met een sterk leger optrok.
Maar deze tocht bekwam hem slecht. Te Stavoren
ontscheepte hy; en had hij nu behoorlyk gewacht
tot al zijne soldaten gereed waren, om te vechten,
dan zou het niet ïoo ongelukkig met hem afgeloo-
pen zijn. Maar, neen, de driftige graaf begon al
dadelyk te vechten, eer nog het vierde part zijner
troepen gereed was, en nu werd hij gedood, en
zeer vele soldaten met hem. 1345. — Willem IV stierf
kinderloos, hierdoor kwam de regeering weêr in een
nieuw stamhuis, zooals de volgende les u leeren zal.