Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page

192 GESCH. DES TADEELAKDS.
heid aan den dierbare jh Oranje-telg. Z. M. zou op zijnen ge-
Ijoortedag overal laten collecteeren ten beboeve (üer ongeluk-
kige inenschen, die door den watersnood van alles waren
l)eroofd. Dit zou het present zijn, dat de Koning van zijne
onderdanen begeerde te ontvangen. En hij is niet teleurge-
steld. Ontzettend groote sommen werden bijeengebracht. Maar
wat ik ook niet vergeten mag: de Koning verzocht het gebed
zijner onderdanen voor de ongelukkigen, en voor zichzelven.
O! wat is er toen voor den Koning gebeden!
De twee dichtregelen, die boven deze les staan, heb ik
afschreven van den band van een' overheerlijk schoouen
en grooten Bijbel, die duizenden guldens gekost heeft, en die
Tele liefhebbende onderdanen te zamen den Koning hebben
aangeboden, als een bewijs hunner hartelijke liefde voor den
Koning en den Bijbel.
God moge dien beid in ijs en baren, ons nog lange, lange
bewaren, tot heil van ons volk, tot eer van zijnen naam!
Wg genieten in vele opzichten groote zegeningen. Godvree-
zende staatsmannen, als de heeren Groen van Prinsterer, Elout
van Soeterwoude, baron van Lijnden en anderen handhaven
de eere Gods en des Konings met onbezweken moed.
Eene maatschappij voor Christelijk nationaal schoolonder-
wijs en meer andere trachten aan te vullen in de opvoeding
der kinderen, wat de Staat niet geven kan.
Geleerde en vrome professoren en leeraren bedoelen de
komst van Christus* rijk; terwijl ook reeds vier groote zende-
lin^enootschappen, de boodschap des heils zoeken te brengen
in Oost en West, in Zuid en Noord-
Hier tegenover kan ook veel treur^s en bedroevends wor-
den gemeld. — Maar dit is toch mijn besluit, dat de Heer
ons vaderland nog niet overlaat aan zich zeiven, maar het
tot zich roept, en lokt en trekt. Zijn naam zij geprezen!
Hiermede neem ik afscheid van u, waarde lezers en leze-
ressen. Vergeet de verplichting niet. d e wij hebben aan het
hois van Oranje! Bidt veel voor onzen Koning, dat God hem
wijsheid geve, en bekwame, maar tevens godvreezende staatslie-
den. om ons volk te regeeren, zooals hij het zal wenscben gedaan
te hebben, als eenmaal ook zijn oog breekt, en hij zijn paleis
moet verwisselen met den koelen schoot der aarde. Dat dan
in Jezus' rijk eene onverwelkelijke kroon zijnen schedel drukket
Vergeet niet dat de Schrift zegt:
Vebest God, eert den Koning.
O-