Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 191-
overal werd bemoeilijkt, en men met opofFering van geld cn
goed bijna geene school kon knjgen, waarin de kinderen
werden onderwezen volgens de Heilige Schrift. Zijne Majesteit
stelde den minister v. d. Bruggen aan, om in deze moei-
lijkheid te voorzien. Den minister v. d. Bruggen is liet
niet gelukt in alle behoeften te voorzien, maar liij heeft
ons, onder Gods zegen, de vrijheid gewaarborgd, om overal
scholen op te richten, waaraan de christenen gelooven, dat
een volk behoefte heeft, hetwelk Gods woord boven alles
wenscht te stellen. Wel kosten deze scholen veel geld, daar
de Staat ze niet ondersteunt; maar uwe zielen lieve kinderen,
zijn veel meer waard dan al het goud der aarde, niet omdat gij
zoo iH-aaf zijt, maar omdat gij voor de eeuwigheid zijt geschapen;
kennis en geleerdheid zijn uitmuntende gaven Gods, iudien
zij tot grondslag hebben de vreezc des Heeren, — maar zonder
die zullen zij ons in de eeuwigheid geen enkel voordeel
opleveren.
Het treffendste echter heeft onze dierbare vorst zich ge-
toond een vader zijner onderdanen te zijn, bij den zwarcn
watervloed, die in de laatste maand van 1860, en de eerste
van 1861 ons vaderland teisterde. Toen was een gedeelte
van Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht cn Zuid-Holland
overstroomd. Honderden huisgezinnen stonden zonder dak en
zonder voedsel, hier en daar op een stuk van een dijk, cn
zagen hun vee eji hunne have voor hunne oogen vergaan.
En wat doet Willem III? Hij begeeft zich zelf naar de
plaats van *t ongeluk, en laat zien, op eene ruwe bank in een
ijsbootje gezeten, van de eene plek naar de andere roeien,
zelfs somtijds met gevaar van zijn leven. Hier sprak hij een
bemoedigend woord, daar gaf hij geld, elders een' hartehjken
handdruk; — overal was' hij de deelnemende vriend, de
liefhebbende vader van zijn volk. Bij zijne terugkomst inde
residentie werd hij met eerbewijzen ontvangen, die hem zeker
aangenaam waren, maar toch niet zóó zeer, als de dankbare
blikken en hartelijke zegenbeden, die hij op zijne reize onder
zijne zwaarbeproefde onderdanen, had gezien cn gehoord!
En toen kort daarop, 19 Febr., de geliefde vorst zijn' ge-
l)Oortedag vierde, was ieder Nederlander, wien nog Neêrlandsch
bloed door de adren vloeide, van vreemde smetten vrij, - van
plan eens ferm te vlaggen en te illumineeren;. maar Z. M. de
koning verzocht vriendelijk en dringend, men zou al die kos-
ten besparen.
Men zou een ander blijk kunnen geven van zijne gehecht-